Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2015

Mondiale hervormingsagenda van ongekende omvang

Het bestuur van D66 Duurzaam is verheugd en viert het overeenkomen van een mondiaal klimaatakkoord in Parijs. Wij vinden het fantastisch dat het gelukt is om overeenstemming te bereiken over ons klimaat en onze “commons”, onze gemeenschappelijke hulpbronnen, op wereldschaal. De noodzaak tot beperking van broeikasgasemissies wordt nu unaniem omarmd, en daarmee wordt een mondiale hervormingsagenda ingezet van gigantische omvang, weg van ontbossing en vervuiling door fossiele energiebronnen.
Dat dit akkoord als bindend is omarmd, eendrachtig door alle landen gezamenlijk, toont een ongekende internationale saamhorigheid. Over weinig worden we het eens in de wereld, maar hierover is nu overeenstemming. Ook met China, India en Rusland. Ook staat nu zwart op wit in een internationaal verdrag de erkenning van wetenschappelijke inzichten, die erop wijzen dat de klimaatverandering een gevaarlijke kant opgaat in de 21e eeuw. De landen zijn het erover eens dat de schade beperkt moet worden –en de opwarming idealiter nog verder beperkt moet worden dan 2 graden, liever nog tot 1,5 graad. Dat is ambitieus.
De eensgezinde ambitie is geweldig, als we die willen waarmaken moeten we wél aan de bak! Zeker als Nederland. Als thema-afdeling D66 Duurzaam is dit een stimulans om verder te werken aan onze missie. We willen dat de politiek een meer stimulerende rol oppakt dan nu het geval is, in het vergroenen van Nederland en Europa. Met een inclusieve circulaire economie, minder beslag op grondstoffen, minder vervuiling, meer aandacht voor het behoud van biodiversiteit, en de verbouwing van een fossiele naar een hernieuwbare energie-infrastructuur in heel Europa.
Voor Nederland willen we, als eerder bepleit, een Deltaplan Energie. Met in dat Deltaplan:

  1. Het inrichten van regelgeving en financiële constructies voor verbouw van woningen tot nul-op-de-meter woningen: zodat de gebouwde omgeving klimaatneutraal kan zijn in 2035 . Daarmee verplaatsen we de jaarlijkse energierekening van al onze huishoudens van zo’n 13 miljard euro per jaar naar een jaarlijkse investering van datzelfde bedrag gedurende 15 jaar in wooncomfort en banen.
  2. Een hoger belastingtarief voor energiegrootverbruikers, in ruil voor verlaging van de kosten van arbeid; goed voor het MKB en goed voor nieuwe banen.
  3. Een flinke impuls in onderwijs en innovatie, gericht op verduurzaming en hervorming van ons energie systeem, ons voedselsysteem, onze steden, alsmede kennis over capaciteitsopbouw & technologie ten behoeve van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Wij menen dat deze zaken de nieuwe motor vormen voor kennis en banen in Europa. Met dit akkoord zijn wij content, vooral omdat alle landen zich binden aan 5-jaren cyclus van verbetering en opschaling om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. Gedurende de klimaatonderhandelingen heeft de Franse procesbegeleiding breed draagvlak verkregen, zowel bij vele inheemse volkeren en kleine eilandstaten, alsmede bij landen met grote fossiele voorraden. Het is dan ook een ‘balanced’ akkoord, dat de belangen en het bestaansrecht van ieder erkent. Deze brede steun vormt een belangrijk signaal: Groen is de toekomst.

Namens het bestuur van Thema-afdeling D66 Duurzaam.

Noot
D66 geeft Nederland Nieuwe EnergieZie onze vele moties en visiedocumenten hierover de afgelopen 7 jaar, waaronder de recente energietransitie-agenda van de thema-afdeling D66 Duurzaam (in september 2015 aangeboden aan de partij), en de recente duurzaamheidsnotitie, voedselvisie en duurzaam inkopen notities samen met de Tweede Kamerfractie.