Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juni 2016

Brede welvaart, hier en nu, later én elders!

In het streven naar een duurzamer samenleving, dringt steeds meer het besef door dat (het meten van) welvaart – in het publieke debat – te veel gedomineerd wordt door economische groei in termen van BBP. Het bruto binnenlands product (bbp) geeft weliswaar een goede beschrijving van de productie van goederen en diensten, maar meet niet alle aspecten van welvaart in de breedste zin des woords. Zowel het op verantwoorde wijze omgaan met de beschikbare grondstoffen, natuur en biodiversiteit als het waarderen van de sociale welvaart en welbevinden van mensen behoren tot de kernpunten van het debat rond duurzaamheid, welvaart en welzijn. Zowel internationaal als in de tweede kamer wordt dit thema breed bediscussieerd en worden oplossingen gezocht richting bredere welvaartsdefinities, die – met de duurzaamheidsvisie van het Bruntland rapport – streven naar welvaartgroei binnen de grenzen van de planeet, zonder dat dit de natuur, biodiversiteit en welvaart van anderen in de wereld en toekomstige generaties schaadt.

De werkgroep Duurzame Economie streeft naar een uitwerking van brede welvaart, met deze meetinstrumenten én beleidsontwikkeling op alle schaalniveaus (Europees, nationaal, regionaal en lokaal) en verankering in het gedachtengoed van D66. Tijdens afgelopen congres is hiertoe de eerste factsheet gepubliceerd, waarmee we deze (inter)nationale ontwikkelingen verbinden met de 5 richtingwijzers van D66. Van daaruit werken we aan verdere concretisering ten behoeve van de verkiezingen voor tweede kamer, provincie en gemeenten – maar ook aan handelingsperspectief voor onze vertegenwoordigers op al die niveaus.

Alle hulp bij deze uitwerking is welkom. Wil je bijdragen? Neem contact op met de werkgroep via https://duurzaam.d66.nl/organisatie/werkgroep-duurzame-economie/

Factsheet Brede Welvaart werkgroep Duurzame Economie