Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 juli 2016

Vreemde vogels bij DuLaBi

De werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit, kortweg DuLaBi, is met nieuw elan verder gegaan na de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Bij het eerste overleg onder haar voorzitterschap polste ze de leden hoe ze een bijdrage willen leveren aan de werkgroep. Het zou mooi zijn als de aanwezige kennis effectief gebruikt kan worden om de ambitieuze doelstellingen die D66 in de voedselvisie heeft, waar te maken.

Diverse invalshoeken

Iedereen gaat nadenken over zijn/haar inbreng de komende tijd, te beginnen met doornemen van de voedselvisie en vervolgens het verkiezingsprogramma. Verder was men unaniem van oordeel dat het van tijd tot tijd vergaderen met de gehele groep van grote meerwaarde is. De leden van DuLaBi hebben een nogal verschillende achtergrond, zodat een vraagstuk bij discussies vanuit diverse invalshoeken benaderd kan worden.

Vreemde vogels…

Maar wat zijn dat dan allemaal voor vreemde vogels bij deze werkgroep? Allereerst variëren de leeftijden nogal: de net afgestuurde studenten zijn heel wat jonger dan een aantal gepensioneerde heren (de dames zijn overigens wat in de minderheid). Er zit zeer veel kennis in de groep op het gebied van landbouw en biologie (waaronder biodiversiteit, plantenkunde en vogels). Maar er is ook kennis aanwezig over communicatie en media, it, bankwezen, natuurbegraafplaatsen, ruimtelijke ordening, milieu en economie. Functies lopen uiteen van (emeritus) hoogleraar, student, beleidsmedewerker en ondernemer tot gemeenteambtenaar. Het is een zeer bont gezelschap. Er wordt wel eens geklaagd over het gebrek aan politiek besef bij de thema-afdelingen, maar daar is bij deze groep geen sprake van. De voorzitter zelf is tevens gemeenteraadslid en ook is er een Statenlid met een actieve inbreng.

Waar heeft DuLaBi zich de laatste tijd mee bezig gehouden?

  1. Waar het gaat om het behouden en vergroten van de biodiversiteit speelt het verduurzamen van de landbouw een grote rol gezien het enorme areaal. Het sluiten van lokale kringlopen zal daar waarschijnlijk essentieel bij zijn, maar ook kunnen we niet zonder een gezonde bodem. Saskia Visser van WUR heeft met een aantal medewerkers een stuk geschreven dat aansluit op onze voedselvisie en is gebruikt als input voor ons tweede kamerlid Fatma Koser Kaya. Wij zullen hier de komende tijd aandacht aan blijven
    besteden. Veel inspiratie wordt gevonden in de voedselvisie van D66.
  2. Een ander vraagstuk is hoe private gelden ingezet kunnen worden bij het realiseren van meer natuur in ons land. Een concreet doel is om de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur, inmiddels omgedoopt tot Natuurnetwerk Nederland, toch te realiseren. Er wordt gezocht naar bijvoorbeeld fiscaal aantrekkelijke constructies en een goede vorm van burgerparticipatie. Ook hiervoor is al contact geweest met de tweede kamer, in de persoon van Wouter Koolmees. Kortom, geen vreemde vogels bij DuLaBi, maar vogels van diverse pluimage, die met allerhande zaken bezig zijn en altijd open staan voor nieuwe inbreng!