Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 mei 2017

Verslag ALV 13 mei 2017

groepsfoto alv duurzaam
  1. Bestuurszaken

Luit Buurma heeft zich kandidaat gesteld om penningmeester te worden in het bestuur van de thema-afdeling. Hij neemt daarmee die functie over van Dirk Zijp, die reeds sinds 2010 de functie van penningmeester vervuld heeft en talloze thema-afdelingsbijeenkomsten achter de schermen heeft georganiseerd.

Luit Buurma wordt met algemene stemmen verkozen tot penningmeester in het bestuur van TA D66 Duurzaam.

We nemen bij een volgende ALV afscheid van Dirk. We hadden dit keer al een mooi afscheid met Dirk willen houden, maar Dirk is een langeafstandswandelingsreis aan het maken.

Pier Vellinga heeft aangekondigd te zullen stoppen als voorzitter, na de voorzitterstermijn van 3 jaar en heeft dit nog verlengd met een jaar om de TA te leiden tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Nu vindt Pier het tijd om ruimte te maken voor jong elan.  Kandidaten konden zich tot maandag 15 mei 2017 melden,  na deze ALV.

Ook Linda Carton heeft aangegeven haar verlengde bestuursfunctie te beëindigen. Na 10 jaar verschillende bestuursfuncties vervuld te hebben, is het niet meer te combineren met 3 kinderen en een baan in de wetenschap. Ze doet een oproep om onder jonge leden en (oud-)JD’ers nieuwe actieve leden te werven voor bestuursfuncties. Na de vergadering geeft ook secretaris Tom Groot aan te willen stoppen als secretaris. Hij zal zijn functie blijven vervullen tot er een opvolger is gevonden.

  1. Kabinetsformatie: Terugkoppeling penvoerders DOPP-stuk “Duurzaam is de toekomst”

Remko Zuidema DOPP

Remko Zuidema doet verslag van het DOPP proces met Gijs Droge, en zet Simon Kalf en Marleen van der Meulen in het zonnetje voor hun bijdragen: Simon Kalf was voor het document de auteur van de paragraaf over energietransitie, Jan-Willem Kanters schreef mee aan het hoofdstuk financieel en fiscaal Remko was indiener van de paragraaf over circulaire economie, zoals Marleen dat was voor de paragraaf over voedsel en landbouw.

De auteurs krijgen veel waardering en complimenten voor hun actie, inzet en resultaat inclusief een compliment ten aanzien van de politieke timing. Waardering wordt uitgesproken door zowel dertigers/veertigers als Tom de Groot, Matthijs Sienot, Gerwin Beukhof (JD) en Jara van den Boogaard (JD), alsmede door senioren, inclusief Erik Fergusson, Paul Gubben, Philip Clarenbould, Marjolein Hazebroek en Evert van Voorthuysen.

Suggesties:

Marlise Vroom: Was onder de indruk van het stuk van DOPP. Kunnen we praten met het CDA, bijvoorbeeld koffie drinken met CDA’ers die wij kennen? Zij hebben rentmeesterschap als 1 van hun leidende principes.

Matthijs Sienot: CDA’ers onderschrijven het Parijs akkoord, maar ze hebben nog geen overeenstemming over de hoe-vraag.

Linda Carton: Kennen wij zelf CDA’ers die achter de schermen invloed en ideeën hebben ten aanzien van de duurzaamheidsagenda binnen het CDA? Prof. Jan Jonker maakt zich bijvoorbeeld sterk voor meer focus op duurzaamheid in onze samenleving en economie.

Remko Zuidema: De partijcultuur bij het CDA is een andere dan binnen D66. Om de cultuur van het CDA beter te begrijpen en te respecteren kun je een vergelijking maken met een traditioneel (confessioneel) gezin.

Nieuws vanuit de JD, door Gerwin, van commissie Duurzaam van de JD: De jongeren van de duurzaamheidscommissies van de verschillende politieke jongerenverenigingen hebben een eigen variant van DOPP opgericht, het DOPJ. Daarin wordt verder gewerkt.  Parallel daaraan komen de voorzitters van de jongerenverenigingen bij Jan Terlouw thuis om hun 5-punten manifest over een duurzamer samenleving verder uit te werken.

Verder volgt een partij-interne discussie over klimaat, landbouw, partijpolitieke aspecten, en diverse ontwikkelingen die achter de schermen plaatsvinden.

  1. Voedsel, Landbouw en Natuur

Tjeerd de Groot introduceert zich als nieuw Tweede Kamerlid met portefeuille Voedsel, Landbouw en Natuur. Tjeerd vertelt over zijn achtergrond en jaren als politiek assistent van Laurens-Jan Brinkhorst, zijn tijd bij het ministerie LNV als beleidsmedewerker, en zijn ervaring in het bedrijfsleven. Heeft een proefschrift geschreven over Europees Landbouwbeleid. En daarin landbouwhervormingen beschreven als een onderhandelingsspel. Een Europese conferentie over simplification georganiseerd. Gerapporteerd aan de landbouwraad. Daarna gewerkt bij de Nederlandse branchevereniging voor Zuivel.

Tjeerd de Groot

Hoe gaat het nu in de Kamer: hoe wordt er over voedsel gesproken? Vooral in getuigenissen van links en van rechts. Het verhaal van rechts: onze landbouwsector is de beste van de wereld, meest efficiënte agrosector, we moeten de 2e exporteur ter wereld zijn. Binnen dit frame betekent innovatie zoveel als stapjes in efficiency, verder meer van hetzelfde (systeemoptimalisatie). Het verhaal van links: onze landbouwsector gebruikt pesticiden, is vervuilend, er is een groot overschot aan veestapel, en wil de laatste boer het licht uitdoen?

Voorbeelden van onderwerpen zijn bijvoorbeeld het fosfaat-issue: er was jarenlang geen durf, geen leiderschap in de sector om dit aan te pakken, daardoor is er nu een fosfaatoverschot. De landbouwwoordvoerder in de Kamer heeft dit onderwerp een jaar lang getraineerd, maar ondertussen groeit het fosfaatoverschot verder. Als er geen richting wordt gegeven, dan wordt de gang van zaken bepaald door de discours ‘effiency en modernisering’. Maar dat betekent geen systeemtransitie, het betekent dat de onderliggende mechanismen van meer intensivering zorgen dat je normen gaat overschrijden. Dat is het geval bij bijvoorbeeld ammoniak, secundair fijnstof, klimaat (en zoönosen). Ondertussen wordt het beleid onwerkbaar voor de boer, er wordt regel op regel gestapeld.

Er zijn nu wel degelijk boeren, vooral jonge boeren, die positief reageren op het duurzaamheidsverhaal van D66. Het verhaal van D66 en Tjeerd is dat innovatie en systeeminnovatie, en het sluiten van kringlopen, nodig is. De landbouwsector en voedselketen moet richting #kringlooplandbouw:  de ideeën van de circulaire economie toepassen op landbouw.

Tjeerd bepleit backcasting toe te passen voor vernieuwing van visie: een stip op de horizon zetten en terugredeneren. Dat komt mooi uit, want daar is in de thema-afdeling in het schrijven van visiedocumenten al veel ervaring mee opgedaan. Een concrete richting is bijvoorbeeld: je moet fosfaat gaan terugwinnen, in plaats van fossiele kunstmest invoeren en mest afvoeren, in de ketens beter organiseren. Van oudsher had ieder een varken voor de verwerking van het afval. Nu zou je ook dicht bij huis je restproducten zinvol moeten zien te verwerken, in plaats van het duur af te voeren. Er blijven nu heel veel restproducten liggen uit de levensmiddelen- en diervoederindustrie.

De basis van landbouw is oogsten uit de natuur.  Dat wij runderen houden op graslanden is op zich logisch gezien 80% van Nederlandse gewasgronden uit grasgronden bestaat. Als we ons op kwaliteit kunnen richten, zoals kruidenrijke melk, dan kunnen we de literprijs van melk met 10 cent verhogen en ontstaat er ruimte voor de boer. Het beleid moet meer gericht zijn op vitaliteit van de bodem.

Pier Vellinga geeft als reactie het voorbeeld van de term “Landschapspijn” in Friesland: dat houdt in dat men er geen vogels meer hoort, als in het beroemde boek Silent Spring: er is een monocultuur gecreëerd, insecten zijn weg, en de productiviteit van de gronden gaat ook achteruit.

Anne-Marie Spierings

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde  Brabant, geeft een speech over de situatie van de landbouw in Brabant. Over vleeskuikens van 7 weken, over zoönose, COPD, ammoniak. “Als we weten waar het aan ligt, dan kunnen we maatregelen nemen. Maar in Brabant moeten we nu al iets doen.” Er is een programma aanpak stikstof voor natuurgebieden. Al bijna alle stikstofruimte voor de komende 4 jaar is op, als je naar de kaarten kijkt voor 6 jaar aan ‘stikstofruimte’. Toch liggen er ook kansen, bijvoorbeeld op gebied van mest. Als je poep en plas uit elkaar houdt, dan krijg je veel minder mestvorming. Kun je dus een stal anders inrichten? Als we in de varkenshouderij bij stoppende boeren de rechten zouden innemen in plaats van laten doorgeven, dan zou de varkenshouderijsector in Nederland met 20% kunnen krimpen, en boeren zouden evengoed blijven verdienen, want er is nu overproductie. Andere sectoren kunnen ook vooruit als de agrarische ruimte ietsje zou krimpen, bijvoorbeeld met de komst van een Tesla-fabriek.

Pier Vellinga: er is geen keuze: dit is het begin van het herontwerp van de voedselvoorziening. Terwijl de energietransitie al aardig op weg is, staat de voedselvoorziening nog aan het begin; dit is voorlopig nog een uphill battle.

Het thema water wordt besproken, als ‘bloedsomloop van het landschap’ (Luit Buurma)

Marleen en Remko hebben over water en circulaire economie gesproken met de nieuwe Kamerleden Rob Jetten en Jessica.

  1. Extra agendapunt: Groen en Grijs, agendering verjonging van de thema-afdeling, balans senioren en dertigers.

Linda Carton agendeert het punt van aansluiting bij jongeren en balans tussen mensen die net uit de JD komen als twintigers en dertigers,  en senioren-met-tijd, veelal gepensioneerd. Jongeren geven aan de expertise die in de thema-afdeling goed vertegenwoordigd is, wel wordt gemist in sessies bij de JD: een balans of mix zou daarom worden toegejuicht.

Linda vraagt zich af hoe kennis-kruisbestuiving gestimuleerd kan worden, en stelt vast dat het sociale ‘ecosysteem’ van de partij hier nog niet op ingericht is. Regio’s zouden hierin een grotere rol kunnen gaan oppakken, maar dat is nog niet zover.

Tjeerd raadt aan om naar elkaars bijeenkomsten toe te komen, JD-Duurzaam en TA Duurzaam. Dit gebeurt nu, Remko Zuidema is bij de duurzaamheidsbijeenkomst in Breda geweest afgelopen voorjaar, en drie JD’ers zijn er vandaag bij.

Linda vraagt de groep of het een mogelijkheid zou zijn om met gemixte kleine groepjes te werken aan enkele onderwerpen voor de Gemeenteraadsverkiezingen, bijvoorbeeld “de CO2-neutrale stad”. Met 2 jongeren, 2 senioren, en 2 politici/bestuurders, om politieke kennis en kennis over het onderwerp te mixen. Gerwin van de JD reageert enthousiast.

Gerwin: organiseer concrete acties, en roep jongeren direct op, met een duidelijk eindpunt en tijdelijk commitment, want jongeren willen zich vaak niet voor lange tijd vastpinnen omdat studie, werk, stage nog flexibel zijn. Vraag jongeren bijvoorbeeld om een pamflet te schrijven, met een tijdhorizon van een half jaar.

Matthijs: organiseer dingen rond zaken die spelen bij jongeren. Werk doelgericht aan belangrijke politieke issues en verkiezingen (is gedaan, zie bijvoorbeeld klimaat, energietransitie, TTIP), werk samen met de beweging het Radicale Midden.

Marleen: idee om 1 keer per jaar een gezamenlijke landelijke kennisconferentie te kunnen organiseren, en zo TA-leden en JD-leden en overige D66-leden bij elkaar kunnen brengen.

Gerwin Beukhof en Jara van den Boogaard, JD-ers: als ik hier de discussies hoor, dan zijn die van hartstikke hoog niveau. Gebruik ons JD’ers als een soort proeftuin bij het schrijven van resoluties. En wij JD’ers weten jullie nu te vinden als wij onze jongerenresoluties schrijven.

Op dinsdagavond 13 juni houdt de JD een landelijke conferentie. TA-leden zijn bij deze uitgenodigd. Houd de landelijke agenda van D66 in de gaten.

  1. Borrel

Met speciale dank aan de gebarentolk die mee was om het TA-lid met gehoor beperking te kunnen laten deelnemen aan de bijeenkomst!  Zij heeft tevens de groepsfoto genomen.