Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 april 2018

Verslag ALV 3 april 2018

Op dinsdag 3 april organiseerde D66 Duurzaam de eerste ALV van het jaar. Deze vond plaats bij ANNE in Utrecht. De locatie was zeer toepasselijk voor de thema-afdeling, want ANNE staat voor Alle Nederlanders Naar Energieneutraal. Overdag werken er professionals aan slimme oplossingen voor energieneutraal wonen; ’s avonds en in de weekenden kunnen allerlei mensen en organisaties er terecht voor hun activiteiten. Zo ook wij.

Opening

Met een volle agenda en een volle zaal opende voorzitter Anne-Marie Spierings de ALV. Het eerste formele agendapunt was de benoeming van Remko Zuidema als vicevoorzitter van de thema-afdeling. De rest van de avond stond in het teken van inhoudelijke agendapunten.

Jaarplan politiek secretarissen

Cyrille Gijbels hield een presentatie over het jaarplan van de politiek secretarissen, dat zij samen met Gudo Borger heeft opgesteld. Een deel van de het jaarplan wordt al uitgevoerd, maar een nog groter deel zal in de loop van het jaar geïmplementeerd worden.

Vanuit de zaal volgt een opmerking over duurzaam campagnemateriaal. Cyrille antwoordt dat dit onderwerp vanuit het bestuur al de aandacht heeft. Binnenkort volgt een afspraak op het landelijk bureau om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de campagnes van 2019.

Cyrille Gijbels licht het jaarplan van de politiek secretarissen toe

Daarnaast is er commentaar op het feit dat het onderwerp schone lucht in de presentatie ontbreekt, wat opmerkelijk is aangezien D66 de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat levert. Het bestuur gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwerp prominenter uit te werken, met de kanttekening dat we dan wel experts moeten hebben die daar tijd in willen steken. Onderdeel daarvan zou kunnen zijn de samenwerking met de ta Zorg & Welzijn aangaan, omdat zijn binnen die sector de meeste contacten hebben.

Tot slot is er een vraag of de groene bestuurders structureel bij elkaar komen. Het antwoord hierop is ja, op elk D66 Congres landelijk en tussendoor. Ook is er goed contact met de JD, het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) en het Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren (DOPJ).

Financiën

Penningmeester Luit Buurma gaat in op het jaarverslag over 2017 en de begroting voor 2018. Om de financiën te controleren wordt er een kascontrolecommissie ingesteld. Deze zal bestaan uit Eric van der Spelt en iemand van het bestuur.

Luit Buurma licht de financiën van D66 Duurzaam toe

Vervolgens licht Luit zijn idee voor de “Bonobo Prijs” toe. De Bonobo Prijs is de werktitel voor een te ontwikkelen prijzensysteem waarmee we hopen goede performance van politici inzake duurzaamheid te waarderen. Als mogelijk referentiekader om politieke frames te framen suggereert de penningmeester een viertal grote denkers. Als historische referent kan Immanuel Kant worden genomen, terwijl primatoloog Frans de Waal geschikt is als voorhoede denker over de diersoort Homo sapiens (“Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?”). Er is onder antropologen veel discussie over de noodzaak van progressieve herinterpretatie van het conservatieve joods-christelijke rentmeesterschap. Links en rechts kan het speelveld worden begrensd door Hannah Arendt (utopie) en Bettina Stangneth (dystopie). In de jaren zeventig was utopisch denken links, nu is dystopisch denken links en verwijt Femke Halsema dat rechts de linkse veren heeft gekaapt. Oftewel: hoe gaat D66 creatief om met verouderde denkschema’s en hoe vervangen we de race naar de top van de Chimpansee (hard liberaal) door het verbindende vermogen van de Bonobo (sociaal liberaal).

Update missie en visie

Jan-Willem Kanters, voorzitter van de werkgroep Duurzame Economie, leidt de discussie met de zaal over de missie en visie van D66 Duurzaam. We krijgen verschillende suggesties vanuit de zaal. Een daarvan is dat de thema-afdeling haar verbindende rol explicieter moet maken. Bovendien wordt voorgesteld om leden te benaderen die misschien niet structureel (actief) lid zijn van een werkgroep, maar wel over veel expertise beschikken op een bepaald onderwerp. Hoe kunnen we hen betrekken? Het bestuur zal alle suggesties meenemen en bespreken tijdens de volgende bestuursvergadering.

Toelichting jaarverslag 2017 en jaarplan 2018

Secretaris Pepijn Wesselman geeft een toelichting op het jaarverslag over 2017 en het jaarplan voor 2018. In 2017 is de thema-afdeling druk geweest met de Tweede Kamerverkiezingen en de formatie. Mede dankzij het groene regeerakkoord zijn we gegroeid naar om en nabij de 1000 leden. De werkgroepen groeiden mee met de thema-afdeling. Ook zijn enkele bestuursleden afgezwaaid om plaats te maken voor nieuwe en is het bestuur uitgebreid met twee politiek secretarissen en een bestuurslid internationaal.

Er volgt een korte toelichting op de activiteiten, met name ALV’s, congressen en duurzaamheidsdagen die in samenwerking met de regio’s werden georganiseerd. Ook is de nieuwsbrief doorontwikkeld en blijft het aantal likes en volgers op Facebook en Twitter groeien.

In 2018 zal D66 Duurzaam zich richten op het leveren van input op de Europese en Provinciale verkiezingsprogramma’s. Daarnaast wordt nadrukkelijker samenwerking gezocht met andere thema-afdelingen. Het jaarplan van de politiek secretarissen zal worden uitgevoerd en er staan al enkele activiteiten gepland. Naast de vaste activiteiten van de thema-afdeling organiseert de werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit in het najaar een eigen themadag.

In Gesprek Met … Rob Jetten

Tweede Kamerlid Rob Jetten was bij de ALV aanwezig om in gesprek te kunnen gaan met de zaal. Met name het plan om de gaskraan in Groningen dicht te draaien zal veel vragen van gemeenten. Er zijn gemeenten met complete afdelingen voor deze opgave, maar ook gemeenten waar slechts één ambtenaar zich met energie bezighoudt en daarnaast ook andere portefeuilles heeft.

Input verkiezingsprogramma EP19

Na een korte pauze reflecteert Dennis van Berkel op de geschiedenis van de EU en poneert prikkelende stellingen over de toekomstige rol van de EU. Dit leidt direct tot discussie in de zaal, en om de beperkte tijd effectief te besteden wordt uiteengegaan in drie groepen, die elk een onderwerp bespreken, te weten:

 1. CO2 markten zijn geen panacee; de EU gaat directer sturen:
  1. Oplopende CO2 prijs
  2. Wetgeving sluiten kolencentrales
  3. Minimum % producten van 2e generatie grondstoffen
  4. Geen benzinemotor vanaf 2030
  5. Eco-design
 2. Ruimte voor koplopers, niet meer wachten op de hekkensluiters
 3. Niet langer handel, maar Parijs en de SDG’s centraal, zowel binnen als buiten de EU

In de drie groepjes vindt een levendige discussie plaats, waarna de voorzitter van elk groepje de resultaten plenair terugkoppelt. Anne-Marie neemt de suggesties mee in de input die de thema-afdeling aan de verkiezingsprogrammacommissie geeft.

Rondvraag

Het bestuur heeft een motie ontvangen, die alle volksvertegenwoordigers op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau oproept om de totstandkoming van warmtenetten in alle stedelijke gebieden te bevorderen. Het bestuur maakt hierbij de kanttekening dat wij als thema-afdeling hooguit de volksvertegenwoordigers kunnen adviseren. Vanuit de zaal komen vragen over met name de inhoud van de motie, die zich beperkt tot één specifieke technologie. Na de discussie wordt de motie verworpen.

Afsluiting en borrel

Na een avond met levendige discussies over uiteenlopende onderwerpen, sluit Anne-Marie de vergadering. Het bestuur heeft veel inspiratie opgedaan en gaat aan de slag met de suggesties van de ALV. Aangezien de laatste borrelaars pas rond half twaalf het pand verlieten, is het laatste woord over de positie van duurzaamheid binnen D66 nog niet gezegd.