Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 september 2018

Verslag ledenvergadering TA Duurzaam 1 september 2018

Zaterdag 1 september verzamelden de leden van de thema-afdeling Duurzaam zich bij ANNE in Utrecht voor de tweede ALV van het jaar. Op de agenda onder andere de verkiezingen voor het bestuurslid communicatie, het klimaatakkoord en de presentatie van de kandidaat-lijsttrekkers voor het Europees Parlement.

Verkiezing bestuurslid en vaststelling nieuw huishoudelijk reglement

De eerste bestuurstermijn van Juliëtte Bos als bestuurslid communicatie liep ten einde, en zoals dat hoort in een democratische partij werd er een vacature opgesteld. Juliëtte Bos stelde zich herkiesbaar, en Robert van der Veen stelde zich ook verkiesbaar. Beiden hielden een pitch van drie minuten, waarna de aanwezige leden hun stembriefje mochten invullen. Na het tellen van de stemmen door een ad hoc ingestelde commissie werd Juliette met een overweldigende meerderheid van stemmen (27 tegen 2) herkozen.
Hierna mocht ze meteen het vernieuwde huishoudelijk reglement toelichten, dat meer in lijn is gebracht met het huishoudelijk reglement van D66. Ook is de update van de missie en visie erin verwerkt en zijn de (taken van de) werkgroepen erin opgenomen. Het reglement werd unaniem aangenomen door de aanwezige leden. Uiteraard is het vernieuwde reglement hier te vinden.

Moties

Twee moties lagen voor aan de leden: een motie over zwerfafval en statiegeld op blik, en eentje getiteld “CO2-vrije footprint D66-congressen in beeld”. De eerste was ingediend door Aad Overgaag, maar hij kon helaas niet aanwezig zijn. Daarom bracht Pepijn Wesselman zijn motie op persoonlijke titel in en lichtte hij deze toe. Er volgde een intensieve discussie met de leden en aanwezige Tweede Kamerleden Jessica van Eijs en Matthijs Sienot. Uiteindelijk werd het meest verstrekkende amendement op het dictum aangenomen met 12 stemmen voor en 7 tegen. De motie over de CO2-footprint ingediend door Remko Zuidema werd met één tegenstem aangenomen na de toevoeging aan het dictum dat er qua CO2-footprint niet alleen dient te worden gekeken naar congressen, maar naar de bedrijfsvoering van D66 in het algemeen. Beide moties zijn aangenomen tijdens het Congres 108 op 6 oktober in Den Bosch.

Klimaatakkoord

Na een korte pauze ging het programma verder met drie sprekers over het Klimaatakkoord. Kitty Jong (vicevoorzitter FNV) trapte af, en stelde dat ze los van de inhoud niet tevreden was over het proces rondom het klimaatakkoord. Ze stelde dat terwijl het Energieakkoord voortkwam uit het maatschappelijk middenveld, de regie bij het Klimaatakkoord sterk top-down is georiënteerd en er daardoor ook vraagtekens kunnen worden gesteld bij het democratisch proces.

Global Sustainable Solutions Leader bij ARCADIS NV en lid van de Stuurgroep Anders Reizen Niels van Geenhuizen ging in op de opgaven voor mobiliteit voor bedrijven – en stelde dat het daarbij goed is om te bedenken dat 60-90% van de CO2-uitstoot van kantoorgebonden bedrijven het gevolg is van mobiliteit. Hij illustreerde verscheidene initiatieven om deze uitstoot te reduceren, en welke drempels daarbij overwonnen moeten worden. Zijn presentatie is hier te vinden.
Tweede Kamerlid Matthijs Sienot reflecteerde op deze presentaties met de stelling dat er heel veel mogelijk is en er heel veel kan, maar dat we het niet alleen kunnen —er zal samengewerkt moeten worden, en het klimaatakkoord vormt daarvoor de onderzetter.

Met o.a. twee 2e Kamerleden, drie kandidaten Europees parlement, vicevoorzitter FNV en ca. 30 leden stevige discussie over de duurzame koers. Moties, verkiezingen en inzicht in nieuwe mobiliteit en sociale impact.

Presentatie kandidaat-lijsttrekkers Europees Parlement

Kandidaat-lijsttrekkers EP2019 Sophie in ’t Veld, Marietje Schaake en Felix Klos kregen de kans hun kandidatuur kracht bij te zetten. Middels een korte pitch betoogden ze waarom leden van de thema-afdeling Duurzaam op hem of haar zouden moeten stemmen als lijsttrekker voor de Europese parlementsverkiezingen.

Nadat de leden de gelegenheid hadden gehad om hun vragen te stellen aan elk van de kandidaten sloot voorzitter Anne-Marie Spierings de vergadering, en nodigde iedereen uit om na te praten onder het genot van een drankje.