Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 januari 2019

Stemoproep D66-kandidaten Europarlement in 100 woorden

De thema-afdeling Duurzaam heeft alle kandidaten van de advieslijst voor de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019 de gelegenheid gegeven in 100 woorden te omschrijven waarom leden van D66 en in het bijzonder van de thema-afdeling hem of haar omhoog moeten stemmen. De kandidaten staan hieronder gerangschikt op alfabetische volgorde van de achternaam, beginnend bij de letter R (door loting bepaald). Vanaf donderdag 10 januari tot 21 januari 12:00 kunnen alle D66-leden stemmen op de kandidaten op deze advieslijst. Gebruik jouw duurzame invloed!

Samira Rafaela (nr. 3)

Ik houd mij binnen het onderwerp duurzaamheid bezig met ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze veiligheid. Neem klimaatverandering en toegang tot natuurlijke hulpbronnen. Het belang van toegang tot hulpbronnen zet in veel landen aan tot conflict. Dit merken wij ook in Europa. In dit kader heeft Europa na te denken over inclusieve handel en samenwerking met de rest van de wereld, waardoor we schaarste kunnen wegnemen en welvaart internationaal eerlijker kunnen delen. De verduurzaming van onze maatschappij is een voorwaarde voor onze veiligheid. Ik wil mij hiervoor inzetten vanuit mijn expertise op veiligheid en sociaal ondernemerschap in Afrika.

www.samirarafaela.eu

Samira Rafaela

Stef Stevens (nr. 19)

Ik bekijk duurzaamheid van uit financieel economische kant.
Ik stel mij de vraag; hoe kan je nu zorgen dat het proces in een stroomversnelling komt, zonder dat je overal moet gaan bedelen om de centen.
In de begroting wordt er ongeveer 60 miljard gereserveerd voor de landbouw. Dit gaat o.a.ook op aan inkomensgaranties. Hier liggen de kansen. Door deze geldstroom anders in te richten, kan je snel grote stappen maken. Ik denk daaraan om niet zomaar geld uit te keren aan de sector voor inkomensgaranties, maar eisen te stellen aan de bedrijven om te innoveren en te investeren in duurzame produktie methodes.
Nederland, Europa en de wereld zijn gebaat bij een sterk D66 om de omslag te maken naar een schonere wereld.

Stef Stevens, fractievoorzitter Helmond en medeonderhandelaar van een zeer duurzaam college.

E-mail // Twitter // Facebook

Stef Stevens

Conny van Stralen (nr. 20)

Steun mijn kandidatuur om een praktische, ervaren en vasthoudende D66-er in het Europees Parlement te krijgen. Ik wil me graag op twee dingen richten. Ten eerste de digitale wereld open, veilig en neutraal houden en ten tweede duurzaam voedsel produceren. Ik voel me Europeaan en ben zeer gedreven om met mensen uit andere landen en culturen samen te werken: Samen overeenkomsten vinden en verbindingen leggen in het belang van alle mensen in Europa.

Conny van Stralen

Emily van de Vijver (nr. 6)

Opgegroeid onder de rook van de industrie in Dordrecht weet ik wat voor prijs onze wereld betaalt voor onze welvaart. De aanslag op natuur en milieu gaat onverminderd door. Ik wil in het Europees Parlement vechten voor effectieve, werkbare wetgeving, waarmee we duurzame innovatie mogelijk maken in een circulaire economie met hart voor ondernemers.

Juist in het EP kun je verandering brengen voor de toekomst. Daar wil ik knokken voor een leefbare wereld voor onze kinderen. Mijn ondernemerschap, internationale ervaring, en wortels in D66 zet ik met hart en ziel in voor een groen en eerlijk Europa.

www.emilyvandevijver.nl  //  www.facebook.com/emilyineuropa/

Emily van de Vijver

Sjoerd Warmerdam (nr. 7)

Ik ben er trots op dat wij als D66 duurzaamheid niet benaderen als een losstaand thema, maar duurzaamheid overal in terug laten komen: mobiliteit, energie, klimaat, handel, economie etc. Als internationaal onderhandelaar voor de Nederlandse overheid bij de VN en de EU over vrouwenrechten zorg ik er altijd voor dat duurzaamheid een stevige plek krijgt. Voor mij is duurzaamheid niet iets abstracts. In de jaren die ik in Nepal werkte heb ik mogen zien hoe belangrijk duurzame productie en eerlijke handel is voor het dagelijks leven van mensen. Hier ga ik mij als Europarlementariër snoeihard voor inzetten. Stem Sjoerd: #7!

Sjoerd Warmerdam

Bastiaan Winkel (nr. 10)

D66 kiest voor duurzaamheid. Het klimaatakkoord is een stap in de goede richting en Europa kan een belangrijke rol spelen om onze klimaatdoelstellingen ambitieus in te vullen en succesvol uit te voeren. Bijvoorbeeld door het tempo van de benodigde wetgeving, innovatie en investeringen beter met elkaar in overeenstemming te brengen en financieel borg te staan voor duurzame durfinvesteringen ten behoeve van de energietransitie.

Europa als verbindende factor, om een duurzame toekomst mogelijk te maken. Daarvoor wil ik mij inzetten in het Europees Parlement. Zet mij daarom bij uw voorkeurskandidaten: Stem voor de toekomst. Stem voor verbinding. Stem Bastiaan Winkel.

www.bastiaanwinkel.nl

Bastiaan Winkel

Andreas Zenthofer (nr. 18)

Klimaatverandering, de transitie naar een duurzame economie, maar ook afbraak van de democratie binnen de EU en daarbuiten, zijn uitdagingen die de lidstaten samen moeten oplossen. Zo wordt onze energietransitie goedkoper en plukt Europa de economische vruchten als zij hierin vooroploopt. Ik werk al lang voor de Europese Commissie en zie dat er kansen blijven liggen. Daarom zet ik mij in voor een assertiever Europa, dat staat voor een sociale verduurzaming, dat de economische kansen van deze transitie pakt en duurzaamheid middels handelsverdragen wereldwijd bevordert.

Andreas Zenthofer

Andor Admiraal (nr. 13)

De twee grootste uitdagingen voor onze generatie hebben met elkaar te maken: het consolideren van een verenigd Europa en het stoppen van de opwarming van de aarde. Dat vraagt een radicale koerswijziging en dat kán. Onverdedigbare landbouwsubsidies, vooral waar landbouw inefficiënt is, vormen nog altijd de grootste Europese uitgave. Dit moet nu veranderen. Co2-vrije energie en een circulaire economie zijn realistische doelen als Europa zich concentreert en samenwerkt. D66 is de partij die niet alleen over duurzaamheid práát, maar ambities ook waarmaakt. Stem daarom de sterkste kandidaten omhoog, zodat onze groene, ambitieuze en constructieve speerpunten de campagne zullen domineren.

www.facebook.com/andoradmiraalD66

Andor Admiraal

Franklin Boon (nr. 16)

Voor mij zit duurzaamheid ingebakken in menig maatschappelijk thema. In de landbouw moeten wij zorgen voor facilitering van de bevordering van circulair werken. Het EU subsidiebeleid moet aangepast en daar worden uitgegeven waar natuurinclusief wordt gewerkt. Van landbouwbeleid naar voedselbeleid, veilig door afschaffing, niet na 5 jaar, maar binnen twee jaar, van alle pesticiden zoals glyfosan.

In onze handelsbetrekkingen dient gelet te worden op goede arbeidsvoorwaarden. Wanneer toetreding wordt overwogen mag geen vraag meer bestaan over mensenrechten in het betrokken land. Maar ook de huidige lidstaten moeten mensenrechten garanderen, zoals gelijkberechtiging van LHBTI burgers.

Bij Europese aanbestedingen moet geborgd zijn dat alleen nog gewerkt wordt met recyclebare materialen en technieken; maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort hierbij.

Energietransitie moet over de grenzen worden aangepakt.

Franklin Boon

Raoul Boucke (nr. 2)

De tijd die rest om klimaatverandering onder controle te krijgen is beperkt. Daarom heeft duurzaamheid de hoogste prioriteit deze Europese verkiezingen. We moeten snel de afnemende biodiversiteit een halt toeroepen. Nu handelen vraagt om een kandidaat die vanaf dag 1 aan de slag kan.

Mijn jarenlange Europese ervaring op duurzaamheid leert me dat veranderingen niet vanzelf gaan. Met concrete maatregelen moeten we Europees leiderschap tonen. Zo moet het EU-klimaatdoel omhoog en moeten we energiezuinigheid, repareerbaarheid en recyclebaarheid van producten optimaliseren.

Ik wil het verschil maken met een stevige D66-groene verkiezingscampagne. Jullie input is extreem waardevol dus doe mee!

Raoul Boucke #2
www.raoulboucke.nl

Raoul Boucke

Rita Braam (nr. 14)

Mijn naam is Rita Braam-van Valkengoed, D66 Statenlid in Gelderland, lid Groenebestuurdersnetwerk.

Dé uitdaging in de komende 5 jaar is dat we investeren in een schoon en gezond Europa. Dat betekent minder vliegen, investeren in een Europese spooragenda, in schoon goederenvervoer, duurzaam voedsel, grensoverschrijdende natuurgebieden en schone zeeën/rivieren. Ik ben vóór krachtige samenwerking in alle grensregio’s met Duitsland en België. Mijn inzet is forse bedragen naar snelle spoorverbindingen tussen belangrijke stedelijke regio’s op 500 of 800 kilometer afstand in heel Europa.

Steun je mij? Zet Rita Braam in je top 10, dan worden de regio’s gezien!

Twitter // Facebook // www.ritabraam.eu

Rita Braam

Susanne Caarls (nr. 9)

Mijn speerpunten zijn Digitalisering, Duurzaamheid en Democratie.

Voor wat betreft duurzaamheid: slechts één generatie resteert ons om een mondiale ramp te voorkomen. Dat lijkt onmogelijk, maar is technisch zeker haalbaar. Dat vergt echter een ongelooflijk grote inzet – duurzaamheid zal prioriteit nummer 1, 2 en 3 moeten worden. Daaraan zullen we vooral vanuit Europa, als belangrijke mondiale speler, een doorslaggevende bijdrage kunnen en moeten leveren. Bijvoorbeeld door het met urgentie terugdringen van de uitstoot van CO2, het bevorderen van een circulaire economie en de vorming van een kopgroep binnen de EU die bereid is voorop te lopen.

Susanne Caarls

Vic van Dijk (nr. 12)

Als gemeenteraadslid in Enschede heb ik de duurzaamheid van zoutwinning op de lokale agenda gezet. Giftig vliegas in de diepe ondergrond is mede dankzij mijn acties van de baan. Nu volstaat bodemeigen kalkslurry opeens wel. 🙂
Ik zie de weerstand van mensen tegen windmolens, zonnevelden, hogere energielasten, en in feite de weerstand tegen verandering. En dat snap ik. Des te uitdagender vind ik het om juist die mensen met een kleine beurs te laten zien dat zij op de lange termijn erop vooruit gaan als we verduurzamen. En dat moeten we veel meer vanuit alle overheidsniveaus laten zien aan de Europeanen!

Vic van Dijk

Raquel García Hermida-van der Walle (nr. 8)

Klimaatverandering in Amerika helpen agenderen toen het onderwerp nog weinig krantenkoppen haalde; de oppositie tegen de komst van een motor circuit in een natuurgebied succesvol organiseren; de rechten van inheemse stammen – de beste conservationists op aarde – effectief verdedigen; inzet op dierenwelzijn en wildlife bescherming op nationaal, Europees en globaal niveau. Allemaal belangrijke hoofdstukken in mijn loopbaan tot nu toe én allemaal nodige onderdelen van onze brede visie op toekomstgerichte duurzaamheid. Vanuit het Europees Parlement wil ik bijdragen aan de realisatie van deze visie en het versterken en ontwikkelen van de rol van D66 als wereldkoploper op dit gebied.

Raquel García Hermida-van der Walle

Eli Geoffroy (niet op advieslijst)

De Europese Verkiezingen vragen meer dan ooit om verandering. Naar een schone, duurzame economie. Naar een Europa dat écht gelijke kansen biedt. Naar een Europa dat de harten van haar inwoners verovert door democratischer, transparanter en efficiënter te zijn. Wachten kan niet meer, we moeten nu écht vernieuwen. Investeren in duurzame welvaart helpt niet alleen het klimaat, het zorgt ook voor meer werk en minder afhankelijkheid van landen buiten de EU. Mijn inzet: iedereen draagt evenredig bij, ook de industrie en lucht- en scheepvaart. Investeren in schone (internationale) manieren van vervoer. Vol inzetten op innovatie.

https://eligeoffroy.eu/

 

Eli Geffory

Eli Geoffroy

Thierry de Heer (nr. 22)

Ik ben Thierry de Heer 28 jaar oud en afkomstig uit de grensgemeente Woensdrecht provincie Noord-Brabant. Als fractievoorzitter in de gemeenteraad loop ik veelvuldig tegen grensoverschrijdende vraagstukken aan. Dit zorgt niet alleen voor problemen maar ook voor veel onbegrip vanuit de samenleving. Ik zie het bijna als mijn plicht om deze zaken aan te kaarten in het Europees parlement. Het kan toch niet zo zijn dat bij het verduurzamen van onze samenleving de staatsgrens de barrière hierin vormt. Het is dus wat mij betreft niet tijd voor minder, maar juist een beter Europa!

Thierry de Heer

Emma Laurijssens van Engelenhoven (nr. 15)

Bij duurzaamheid denk je aan klimaat. Het klimaat kent immers geen grenzen. Ook denk je dan aan het verbod op wegwerpplastic. Maar wat dacht je van alle elektrische en elektronische apparaten die we jaarlijks weggooien? Fabrikanten maken het repareren daarvan vaak onnodig moeilijk, verkopen nauwelijks reserveonderdelen of verplichten je reparaties via de fabrikant zelf uit te voeren. Denk dan niet alleen aan smartphones, maar ook aan koelkasten en elektrische auto’s. Dat kost steeds weer opnieuw grondstoffen, energie en veel uitstoot, vooral in Zuidoost Azië. Als individueel land doen we daar weinig tegen, dus ik wil dat op Europees niveau aanpakken.

emmaiamme.nl

Emma Laurijssens van Engelenhoven

Anita Pannebakker (nr. 11)

Geboren/getogen in Boskoop, Maastricht, Brussel. Gezin met roots in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Senegal. 9 jaar lid, waarvan 5 in Bestuur België/Luxemburg, sinds vorig jaar afdelingsvoorzitter en ambassadeur Els-Borstnetwerk.
Werk al 27 jaar bij de EU in Brussel, dus weet hoe daar de hazen lopen. Een goed verhaal en goede ideën hebben, visie en inzet zijn belangrijk, maar echte resultaten bereik je alleen door intensieve samenwerking. Wij moeten de EU beter organiseren en onderwijs op Europees niveau aanpakken, duurzaamheid en klimaat moeten gemainstreamd in álle vormen van beleid!
Daarom vraag ik jullie stem, stem Anita de Top 10 in!

www.facebook.com/AnitaD66

Anita Pannebakker