Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 januari 2019

Kandidaten voor de Eerste Kamer stellen zichzelf voor

De thema-afdeling Duurzaam heeft alle kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019 de gelegenheid gegeven in 100 woorden te omschrijven waarom leden van D66 en in het bijzonder van de thema-afdeling hem of haar omhoog moeten stemmen. De kandidaten staan hieronder gerangschikt op alfabetische volgorde van de achternaam, beginnend bij de letter H (door loting bepaald). Tot en met 5 februari, 12:00 uur, kunnen alle D66-leden stemmen op de kandidaten voor de Eerste Kamer. Het volledige kandidatenboek voor de Eerste Kamer is hier te vinden. Gebruik jouw duurzame invloed!

Alexandra van Huffelen (nr. 3)

Een groener Nederland. Pak de klimaatverandering nu echt aan! Daar zet ik mij al 30 jaar voor in. Binnen D66, als wethouder Duurzaamheid Rotterdam, in de energiesector, bij GVB Amsterdam en aan de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. Nu is het mijn ambitie om mij in de Eerste Kamer in te zetten voor mijn groene idealen: een stevig Klimaatakkoord, een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, innovatieve en schone economische groei en het in praktijk brengen van het principe ‘de vervuiler betaalt’.  Vanaf mijn derde plek wil ik zorgen voor een stevige groene stem in de EK fractie. Veel dank voor je steun!

Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen

Malou Iz (niet op advieslijst)

Mijn naam is Malou Iz, ik ben 26 jaar en werkzaam als paralegal. Mijn voornaamste topic is technologie. De wereld verandert, we proberen zo duurzaam mogelijk te leven en mee te komen met de nieuwste technologieën. Deze twee onderwerpen worden vaak in één adem genoemd, denk bijvoorbeeld aan Groene Energie tokens op een blockchain. Zo vind ik het belangrijk dat de Eerste Kamer op de hoogte is van deze duurzame technologieën. Door mijn kennis over de nieuwste (duurzame) technologieën in combinatie met mijn juridische achtergrond denk ik een goede kandidaat voor de Eerste Kamer te zijn.

Malou Iz

Malou Iz

Aart Karssen (nr. 18)

Ik heb 3 vragen: 1. Zijn jullie het met mij eens, dat gezien de grote opgaven als energietransitie, klimaat, gezonde woonomgeving, bereikbaarheid, gezond voedsel het gewenst is dat de EK fractie over kennis van de fysieke omgeving beschikt?  2. Vinden jullie met mij dat we duurzaamheid niet als losstaand onderwerp moeten zien, maar bij al deze opgaven integraal moeten benaderen? 3. Denken jullie ook dat we alleen maar slagen in onze duurzaamheidsdoelen als we een groot draagvlak daarvoor vinden? Als jullie deze 3 vragen bevestigend beantwoorden kunnen jullie mij alleen maar omhoog stemmen. Aart Karssen.

Aart Karssen

Aart Karssen

Boris Kocken (nr. 20)

De Eerste Kamer is medewetgever maar met een bijzondere taak: het bewaken van de wetgevingskwaliteit. Op het terrein van Omgevingswet en klimaat wil ik daaraan graag mijn bijdrage leveren. Het klimaat is één van de belangrijkste hedendaagse thema’s. Inspanningen voor CO2-reductie moeten worden opgevoerd. De Urgenda-uitspraken brengen mee dat bovenop de afspraken uit het Energieakkoord extra maatregelen nodig zijn. De Omgevingswet moet in 2021 in werking treden. Een van de uitgangspunten is beschermen en tegelijkertijd benutten van de fysieke leefomgeving. Een forse uitdaging. Hoe gaan gemeenten daar straks mee om? Boris Kocken, advocaat bestuursrecht/omgevingsrecht en oud-fractievoorzitter D66 Oegstgeest.

Boris Kocken

Boris Kocken

Ed Kronenburg (nr. 12)

Energievoorziening, CO2-reductie, armoedebestrijding, voedselproductie, circulaire economie, grondstoffengebruik en gezondheid, welke onderwerpen hebben niet direct of indirect te maken met duurzaamheid? Onze toekomst staat op het spel en daarover valt niet te marchanderen. Niet in ons eigen land en niet daarbuiten. Lokaal en landelijk aan ons de constante opdracht op te komen voor opbouw en behoud van een duurzame samenleving waaraan iedereen uit volle overtuiging en naar draagkracht aan deelneemt. Ik doe dat ook graag als lid van de Eerste Kamer voor D66. Groener wordt het niet.

Ed Kronenburg

Ed Kronenburg

 

Jonah van Lotringen (niet op advieslijst)

Ik ben Jonah van Lotringen. Ik behoor tot een generatie die zich grote zorgen maakt over de opwarming van de aarde. Het is al decennia bekend hoe desastreus klimaatverandering is, maar grote actie wordt nauwelijks ondernomen. Ik zal als senator het redden van ons klimaat tot grootste speerpunt maken. Ik zal de samenwerking opzoeken met overheden en milieuorganisaties en er alles aan doen om het probleem een halt toe te roepen. Ik ben bijvoorbeeld voorstander van een CO2 belasting voor bedrijven. Als jij de zorgen over klimaatverandering met mij deelt, zet mij dan zo hoog mogelijk op je lijst!

Jonah van Lotringen

Jonah van Lotringen

Carla Moonen (nr. 10)

Een sterke klimaatwet is hét thema voor de komende jaren. D66 moet hier het verschil maken. Namens Nederland heb ik onderhandeld over de mondiale klimaatakkoorden en gewerkt aan klimaat- en energiebeleid. Ik ben de ingenieur die diepgaande kennis heeft van duurzaamheid en wetgeving. Het is mijn overtuiging dat de Europese CO2 prijs omhoog moet, dat dient in Europa geregeld te worden. In Nederland moet de industrie financieel zwaarder belast worden bij vervuiling die ze veroorzaken. Immers, de baten van iedere Euro die nu geïnvesteerd wordt in klimaat is vele malen hoger dan de kosten. Dat verhaal dient uitgedragen te worden.

Carla Moonen

Carla Moonen

Henk Pijlman (nr. 6)

Duurzaam en innovatief. Ik zette mij in de EK in voor energie en klimaat. Dat wil ik blijven doen nu het er op aankomt. We zijn al 5 jaar na Parijs. Het is nu of nooit. In deze periode lukte het om Wind op Zee verder te krijgen ondanks de tegenstand van het CDA. Het lukte mij om in samenspel met Fleur Graper en Stientje van Veldhoven een opkoopregeling voor mensen in het aardbevingsgebied tot stand te brengen en de gaswinning gaat naar nul. Maar nu doorpakken. Mensen met de laagste inkomens ontzien en het klimaatakkoord in de hoogste versnelling! Henk Pijlman.

Henk Pijlman

Henk Pijlman

Mark Sanders (nr. 14)

Duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke thema’s in mijn wetenschappelijke onderzoek. Als econoom ben ik gefascineerd geraakt door het irrationele uitstelgedrag van bedrijven, overheden en consumenten in de transitie naar duurzaamheid. D66 moet er óók in de Eerste Kamer op toezien dat de toekomst van onze planeet en kinderen niet wordt vergeten in het wetgevingsproces. Dat is met een toets op de kwaliteit van wetgeving niet geborgd. Daarom zou ik, met collega’s van andere partijen, willen werken aan een systematische duurzaamheidstoets op nieuwe wetgeving. Als u ook vindt dat dat hard nodig is, stem me dan van adviesplek 14 omhoog.

Mark Sanders

Mark Sanders

Jan-Koen Sluijs (nr. 22)

Bij het onderwerp duurzaamheid denk ik aan de maatschappelijke zorgplicht van ondernemingen die invloed kunnen uitoefenen op het publieke belang. Bijvoorbeeld farmabedrijven die de toegang tot gezondheidszorg kunnen beperken als zij objectief gezien te hoge prijzen voor hun medicijnen vragen. Of ondernemingen die met systematische overproductie het milieu schaden. En tenslotte financiële instellingen die met hun beleggingen niet altijd in het belang handelen dat de overheid nastreeft of beschermt. Met een beroep op wettelijke en internationaalrechtelijke normen zet ik mij in om die ondernemingen ertoe te bewegen om – net als de overheid – het algemeen belang te beschermen.

https://www.linkedin.com/in/jan-koen-sluijs

Jan-Koen Sluijs

Jan-Koen Sluijs

Petra Stienen (nr. 5)

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving! Als woordvoerder milieu en omgevingswet zie ik deze D66 richtingwijzer een belangrijke leidraad bij behandeling van wetten in de Eerste Kamer. Ik laat me graag adviseren door leden met kennis en ervaring op dit terrein. Ik benadruk altijd het belang van duurzaamheid, biodiversiteit, een goede energietransitie en de internationale afspraken op klimaatgebied. D66 heeft hierover twee belangrijke moties aangenomen gekregen die de regering verplichten deze doelen in de Nationale Omgevingsvisie op te nemen. Uiteraard zal ik me in de komende zittingsperiode ook blijven inzetten voor die duurzame en harmonieuze samenleving.

petrastienen.nl

Petra Stienen

Petra Stienen

Peter van der Voort (nr. 8)

Duurzaamheid is ook voor mij een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren. In de EK zal ik alle wetgeving dan ook vanuit die bril bekijken. Mijn expertise ligt vooral in de zorg vanuit mijn achtergrond als arts op de intensive care en als hoogleraar Health Care. Vandaar dat ik een stuk in de trouw heb geschreven op 30 maart 2017 over het verduurzamen van de zorg. De link daarnaar is: https://www.trouw.nl/home/zorg-kan-duurzamer-worden-aangepakt~a6fa60a0/. Dus Zorg voor de Toekomst, stem #8 Peter van der Voort.

https://sites.google.com/view/petervandervoort/

Peter van der Voort

Peter van der Voort

Joris Backer (nr. 2)

De combinatie van ervaring, koersvaste overtuiging en verbindende kracht maakt mij de ideale nummer 2 op deze lijst! Graag roep ik je dan ook op om je stem te laten horen in de interne partijdemocratie. Breng je stem uit vóór deze advieslijst met mij op 2, houd Joris hoog!

https://jorisbacker.nl/

Joris Backer

John Bolte (nr. 15)

Ik ben John Bolte, lector Smart Sensor Systems aan De Haagse Hogeschool. Als enige technoloog op de lijst die ervaring met Europese wetgeving rond milieu- en gezondheidsnormen heeft, vind ik dat de leefomgeving duurzamer kan en moet. Ook wil ik me richten op goede wetgeving rondom nieuwe technologieën, zoals big data analytics, autonoom rijden en E-health. Vooral de ethische en privacy kant volg ik kritisch om ervoor te zorgen dat de techniek ons niet tegenwerkt, maar verder brengt. Dus zet John Bolte (nu 15) als enige harde Beta op 1 bij de interne stemming voor de Eerste Kamer.

https://www.linkedin.com/in/john-bolte-0856134/

John Bolte

John Bolte

Paul Breitbarth (nr. 19)

De afgelopen jaren heb ik mij in Provinciale Staten van Zuid-Holland voortdurend ingezet voor een duurzamere provincie: behoud en uitbreiding van groen, hogere veiligheidsnormen voor de chemie, minder overlast van vliegverkeer en vooral: veel meer ruimte voor de fiets. Als lid van de Eerste Kamer blijft duurzaamheid voor mij een speerpunt. Alle wetgeving die de senaat bereikt wordt getoetst op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid, maar wat mij betreft toetst D66 wetgeving voortaan ook op duurzaamheid. Wetgeving die haaks staat op het halen van de doelstellingen van ‘Parijs’ kan dan extra kritisch worden beoordeeld.

Paul Breitbarth

Paul Breitbarth

Tom de Bruijn (nr. 4)

Er zijn vele manieren voor het bereiken van de Sustainable Development Goals. Voor mij als wethouder in Den Haag was “Maak Steden Veilig, Veerkrachtig en Duurzaam” een belangrijke leidraad: talloze kilometers fietspaden aangelegd, geïnvesteerd in openbaar vervoer, maar ook elektrisch rijden bevorderd en autodelen (Nationale Autodeel Award van Natuur en Milieu gewonnen!). Wat mij nu fascineert: op de Green Challenge zoveel bruisend startup-talent gezien van bedrijfjes met geweldige groene en duurzame ideeën; maar voor de uitvoering is nog onvoldoende kapitaal aanwezig. Daar moet wat aan gebeuren!

Tom de Bruijn

Tom de Bruijn

Agaath Dekker-Groen (nr. 23)

Groen is mijn naam én mijn grondhouding. Ik ga voor een gezonde leefomgeving en een duurzame samenleving. Dit deed ik als gemeenteraadslid en doe ik als lid van Water Natuurlijk en van de klimaattafel Ruimte en Mobiliteit regio Utrecht. We signaleren een grote behoefte aan een bundeling van krachten op het gebied van klimaat en duurzame mobiliteit. Mobiliteit is duurzaam als het leidt tot minder CO2-emissies, zo min mogelijk energie kost, openbare ruimte en natuur spaart en het ook actief en gezond is. Een geïntegreerd fiets- en OV+Railnetwerk past daarbij. Steun je mij? Zet mij dan hoog in jouw voorkeurslijst.

Agaath Dekker

Agaath Dekker

Boris Dittrich (nr. 7)

Onrecht motiveert me. Daarom ben ik advocaat geworden, rechter, Tweede Kamerlid. En werkte ik de afgelopen 11 jaar voor Human Rights Watch in heel veel landen in de wereld. Waarom dan terug in de politiek? In de Eerste Kamer wil ik zichtbaar en herkenbaar helpen de radikale redelijkheid van D66 uit te dragen. Om een goed tegenwicht te bieden. Voor een duurzaam en schoon Nederland. Voor een circulaire economie, afschaffing van landbouwsubsidies en een offensief klimaatbeleid. Hier sta ik voor. Jij ook?  Nu ben ik # 7, maar wil graag hoger op de lijst. Steun je me? Boris Dittrich.

Boris Dittrich

Boris Dittrich

Jan Engels (nr. 21)

Mijn grote drijfveer is kansengelijkheid. Over landsgrenzen heen, over generaties heen. Een samenleving kan pas harmonieus en toekomstvast zijn als iedereen in de samenleving die kansengelijkheid ervaart. De klimaatopgave (zowel mitigatie als adaptatie) speelt hierin een grote rol. Voor toekomstige generaties, over landsgrenzen heen. Maar ook hier en nu, tussen bevolkingsgroepen: wie betaald de rekening?

Kansengelijkheid. Daar zette ik mij voor in als wethouder. Daar zet ik mij nu voor in vanuit het Klimaatverbond. Daar wil ik mij voor inzetten vanuit de Eerste Kamer. Immers: kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving zijn van grote invloed op kansengelijkheid.

Jan Engels

Jan Engels

Welmer de Groot (niet op advieslijst)

Duurzaamheid is een terugkerend thema in mijn leven. De afgelopen jaren werkte ik als zorgverlener, beleidsadviseur en militair aan verschillende projecten gericht op duurzaamheid in de zorg en duurzame inzetbaarheid van mensen.

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het gaat immers om onze gezamenlijke toekomst. Daarom is het cruciaal dat juist ook in de Eerste Kamer de jongere generaties deelnemen aan het politieke proces. Het perspectief van jonge Nederlanders is onmisbaar om een goed oordeel te kunnen geven over effectiviteit en haalbaarheid van wetsvoorstellen. Geef mij een kans om mezelf als jonge senator voor D66 te bewijzen.

Welmer de Groot

Welmer de Groot