Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 januari 2019

Verslag ALV 13 januari

Op zondag 13 januari kwamen leden van de thema-afdeling Duurzaam bijeen in ’t Tuinhuys in Amersfoort voor een ALV waarin vooral Europese zaken centraal stonden. Tijdens de opening stond voorzitter a.i. Remko Zuidema stil bij het feit dat de thema-afdeling Duurzaam in huidige vorm 10 jaar bestaat. De eerste bijeenkomst was op 31 januari 2009 in Amersfoort met als reden het schrijven van teksten voor het Europees verkiezingsprogramma. Het kan verkeren!

Verslag ALV 1 september en motie

Na de opening werd het verslag van de ALV van 1 september 2018 vastgesteld. Vervolgens werd er kort gesproken over de motie “Directe lijnen sterker bestuur”, waarin het landelijk bestuur van D66 wordt opgeroepen om te zorgen dat volksvertegenwoordigers en bestuurders automatisch lid worden van de thema-afdelingen die aansluiten bij hun portefeuilles. Op deze manier komen best practices uit andere gemeenten of provincies terecht bij degenen die daar actief iets mee kunnen doen. Na een vraag uit de zaal hoe dat praktisch werkt voor eenmansfracties, wordt deze motie bij acclamatie aangenomen.

Pitches kandidaten Europees Parlement

Na bovenstaande motie kregen kandidaten voor het Europees Parlement de kans om aan de thema-afdeling uit te leggen waarom zij de beste kandidaat zijn op het gebied van duurzaamheid. Alle kandidaten van de advieslijst waren hiervoor uitgenodigd en een groot aantal van hen was op de ALV. Iedereen kreeg één minuut om zijn of haar inzet voor duurzaamheid toe te lichten, gevolgd door vragen uit de zaal. Bij deze vragen bleek dat de kandidaten onderling verschillende visies hebben op duurzaamheid. Het resultaat was een interessante discussie.

Amendementen Europees verkiezingsprogramma

Helaas moest de voorzitter omwille van de tijd ook streng zijn. Na de presentatie van de EP-kandidaten was het tijd voor de amendementen op het Europees verkiezingsprogramma. In totaal waren er 48 amendementen ingediend. Het bestuur had geoordeeld dat 27 hiervan tekstueel van aard was en geen nadere discussie behoefde tijdens de ALV, zodat deze in één keer konden worden afgewerkt. Na een opmerking uit de zaal werd besloten om één van de tekstuele amendementen over dierenleed nader te bespreken. Vervolgens werden de resterende 26 tekstuele amendementen in één keer aangenomen. Hierop volgde een levendige discussie met stemmingen over de meer inhoudelijke amendementen. Uiteindelijk zijn van de 48 amendementen er 46 aangenomen. Hiervan is één amendement opgedeeld in twee losse amendementen, waardoor het totaal aantal aangenomen amendementen op 47 kwam. Onderaan dit bericht staan de amendementen die werden aangenomen en afgelopen week zijn ingediend bij de landelijke besluitvormingscommissie

Na deze levendige vergadering  kon iedereen die dat wilde rond 17:00 aansluiten bij de landelijke nieuwjaarsborrel van D66 in De Observant.

Aangenomen amendementen (met regelnummer):

3: Betrouwbare energie
10: Elektriciteit en warmte
16-18: CO2 uitstoot
18: CO2 en gezondheid
20: Beperking temperatuurstijging
27: Fors meer investeren
28: CO2-beprijzing
|29: Aanscherpen emissiehandel
31: Gratis rechten en importheffing
32: Gratis CO2-emissierechten
39: Belastingkorting
40: CO2-neutrale energie
40: Kolencentrales en CCS
41: Stapsgewijze duurzaamheidseisen
41: Kolencentrales, CCS en biomassa
43-45: Caribisch NL
43: Publiek-privaat-persoonlijk
45-46: Wind op land
58: Een circulaire economie is ook een schonere economie
61: Herbenutten
62: Een circulaire economie vermindert ook de import afhankelijkheid
64: Circulaire economie: we omschrijven eerst het doel en daarna de middelen
73: Dumpen of verbranden van afval strenger aanpakken
106: Landbouw landschappelijke waarden
113: Kunstmest
121: Dierenleed
154: Waterkwaliteit
168: Geen btw op treinkaartjes
198: Alle soorten waterwegen
212: Autobussen
249: Negatieve luchtvaartemissies
281: Trein btw-vrij
281-282: Treinprojecten
281-282: Bevordering eigen gebruik
297: Fiets opladen
402: Beschermde beroepen
562 bis: Gebruik duurzaam
684: Zonnecentrales in ontwikkelingslanden
705 bis: Gebruik duurzaam
880: Gezondheid militairen
924: Gelijke kansen voor midden- en kleinbedrijf
929: Handhaving milieuregels en boetes
930: Milieuhof
958: Brexit en duurzaamheid
1034: Transparantie
1175: Belastingverschuiving