Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam 13 oktober 2019

Zondag 13 oktober organiseerde de thema-afdeling Duurzaam een algemene ledenvergadering, de derde alweer van 2019 – het jubileumjaar van de thema-afdeling. Deze vergadering stond in het teken van moties voor het 110e congres op 9 november in Breda, en uiteraard waren er ook interessante sprekers.

Opening, afscheid en verkiezingsprogramma

Om 13:00 opent voorzitter Remko Zuidema de vergadering, en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is echter het laatste ALV van Gudo Borger (politiek secretaris) en Juliëtte Bos (bestuurslid communicatie) als bestuursleden, want zij hebben beiden besloten hun functie neer te leggen. Gudo wordt bestuurslid Debat en Activiteiten van D66 Utrecht, en Juliëtte wil zich meer richten op haar professionele loopbaan. Beiden worden bedankt voor hun inzet voor de thema-afdeling Duurzaam. Tegelijkertijd wordt er een oproep gedaan aan de leden om zich vooral te melden voor het bestuur, er is nog altijd een openstaande vacature bestuurslid communicatie.

Hierna neemt Henk-Jan Oosterhuis van de Permanente Programmacommissie (PPC) ons mee door het proces van het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De PPC organiseert verschillende bijeenkomsten door heel het land om input op te halen bij leden, en roept ook uitdrukkelijk de thema-afdelingen op om hun input te leveren. De deadline hiervoor ligt op 15 december, waarna de commissie aan de slag gaat met het schrijven van het programma, rondom drie vertrekpunten (1) vrijheid en zeggenschap, (2) kansengelijkheid, en (3) toekomstvaste keuzes. Uiteindelijk zal het verkiezingsprogramma op het congres in het najaar van 2020 worden vastgesteld door de leden.

Moties

Het volgende agendapunt betreft moties: Frank Backer heeft er eentje ingediend over uniforme CO2-besprijzing, waarbij hij de Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur oproept verder te gaan dan het EU Emissions Trading System, en zich principieel uit te spreken voor de uniforme beprijzing van CO2-emissie, als instrument voor meer transparantie en aanvullend klimaatbeleid, inspelend op toekomstige ontwikkelingen. Na veel gedachtenwisselingen en input vanuit de zaal wordt de motie met een aangepast dictum aangenomen. De tweede motie is ingediend door Luit Buurma, en betreft de oproep beleid te ontwikkelen gericht op een eerlijke balans tussen korte termijn (vlieg)veiligheid en langere termijn natuurherstel, dit in verband met de geplande reactivering van vliegbasis De Peel. Ook deze motie wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen door de aanwezige leden. [NB: beide moties zijn uiteindelijk ook aangenomen op het congres in Breda, zie hier en hier.]

Matthijs Sienot tijdens zijn presentatie

Warmtenetten en een duurzaam handelingsperspectief

Na de pauze neemt Tweede Kamerlid Matthijs Sienot het woord over zijn actieplan warmtenetten, waarbij hij uiteenzet wat het probleem is, en welke oplossingen er zijn. Het monopolie moet worden doorbroken, en er moet een eerlijk gevecht om de markt voor warmtenetten gaan ontstaan. Hierna neemt Arjen Bosch (o.a. bestuursvoorzitter D66 Midden Drenthe, en (secretaris RvA Waddenzeehavens) het woord. Hij houdt een interessant betoog voor een duurzaam handelingsperspectief door samen te werken bij complexe problemen. Zie hier zijn presentatie. Hierop aansluitend vertelt Peter Snoeren (voormalig wethouder duurzaamheid namens D66 en GroenLinks in Nieuwegein, en bestuurslid WaterNatuurlijk) kort over de relatie tussen WaterNatuurlijk en D66.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering, en wordt er nog lange tijd nagesproken tijdens de gezellige borrel.