Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 maart 2020

Verslag ALV thema-afdeling Duurzaam zondag 8 maart 2020

Zondag 8 maart organiseerden we onze voorjaars-ALV, zoals gebruikelijk enkele weken voor het landelijk congres, zodat leden de gelegenheid hebben moties in te dienen, die dan namens de thema-afdeling op het congres komen.

Daarnaast bieden we altijd een inhoudelijk interessant programma aan, ditmaal met het thema klimaat & energietransitie en participatie.

Bestuursverkiezingen en moties

Na de opening worden de notulen van de ALV van 13 oktober 2019 ongewijzigd vastgesteld. Hierna is het woord aan penningmeester Luit Buurma die de inkomsten en uitgaven van 2019 op een rijtje heeft gezet en een begroting voor 2020 heeft opgesteld. De kascommissie is erg tevreden over de financiële boekhouding, welke ook wordt goedgekeurd door de aanwezige leden met een luid applaus. Algemeen secretaris Pepijn Wesselman geeft vervolgens een korte presentatie met een overzicht van de activiteiten van de thema-afdeling in 2019, en een korte vooruitblik van de plannen voor 2020.

Er was een vacature opgesteld voor een nieuwe politiek secretaris (een duo-functie, samen met huidig politiek secretaris Cyrille Gijbels), en Mark Uildriks had zich verkiesbaar gesteld. Na een korte pitch wordt hij met applaus verwelkomd in het bestuur. Penningmeester Luit Buurma wordt verkozen voor een tweede bestuurstermijn.

Na deze bestuurlijke activiteiten is het tijd voor de moties. Er waren in totaal negen moties ingediend die waren te lezen op onze website (het is dus nuttig om regelmatig de website te bezoeken 😉). Net als op het congres hebben de indieners een minuut om hun motie toe te lichten. Er ontstaat geregeld een levendige discussie, en sommige moties worden aangepast om de leden van de ALV mee te krijgen. Uiteindelijk worden acht van de negen moties aangenomen; hiermee zal de stem van de thema-afdeling duidelijk te horen zijn bij het congres, en maken we D66 en Nederland weer wat duurzamer. Zie hieronder alle moties:

1_Motie C111_Veranker de kringlooplandbouw_definitief [unaniem aangenomen]

2_Motie C111_Naar een milieubijdrage op stikstof en fosfaat_definitief [aangenomen]

3_Motie C111_Inzet van een milieubijdrage voor een beloningssysteem_definitief [unaniem aangenomen]

4_Motie C111_Naar een groter aanbod van Nederlands voedsel in supermarkten [afgewezen]

5_Motie C111_Naar een meer divers aanbod van verdienmodellen in het landbouwonderwijs [unaniem aangenomen]

6_Motie C111_Behoud en stimuleer biologische land- en tuinbouw rond Natura 2000-gebieden_definitief [aangenomen]

7_Motie-C111- Grootverbruikers_definitief [aangenomen]

8_Motie C111_Belastinghervorming [unaniem aangenomen]

9_Motie C111_Circulaire woningopgave_definitief [aangenomen]

Lezingen klimaat & energietransitie en participatie

Na de pauze is het tijd om een inhoudelijk thema uit te diepen. Hiervoor zijn drie sprekers uitgenodigd. Professor Detlef van Vuuren (Universiteit Utrecht en PBL) is betrokken bij de scenario’s van het IPCC, en zijn presentatie over deze lange termijn energiescenario’s geeft de aanwezigen veel ‘food for thought’.

Hierna is het woord aan Rick Goedkoop (D66 thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat, werkgroep Participatie) die de energietransitie belicht vanuit het oogpunt van participatie.

De laatste spreker van de middag is Lies van der Pol (D66-wethouder in gemeente Westvoorne) gaat in op de bestuurlijke uitdagingen van de energietransitie, bekeken vanuit een lokaal perspectief.

Alle presentaties zijn hieronder te zien en te downloaden in PDF-format:

Long-term energy scenarios [presentatie Detlef van Vuuren]

De toekomst van burgerparticipatie [presentatie Rick Goedkoop]

De energietransitie en warmtetransitie vanuit een lokaal perspectief [presentatie Lies van der Pol]

Na deze inspirerende presentaties wordt Tweede Kamerlid Matthijs Sienot uitgenodigd om er kort op te reflecteren, waarna er vanuit de zaal vragen gesteld kunnen worden aan de drie sprekers. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt, en iedereen wordt uitgenodigd het gesprek tijdens de afsluitende borrel voort te zetten.