Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 september 2023

Bestuursverkiezingen: voorzitter werkgroep Duurzame Economie

Na drie jaar zit de eerste bestuurstermijn van voorzitter Guido Israëls erop. Hij stelt zich niet herkiesbaar; leden van de werkgroep hebben de mogelijkheid om zich (conform ons huishoudelijk reglement) verkiesbaar te stellen.

De werkgroep Duurzame Economie bestaat uit ongeveer 220 betrokken D66’ers die zich bezig houden met de verduurzaming van het economisch systeem en de economische kansen ervan. Op basis van feiten met een duurzaam perspectief worden concrete voorstellen voorbereid die de Nederlandse en Europese economie meer duurzaam maken. De werkgroep duurzame economie is een samenwerking tussen thema-afdeling Duurzaam en de thema-afdeling Economie.

Vanwege de overlap in onderwerpen opereert de werkgroep Duurzame Economie in nauwe samenwerking met de werkgroep Circulaire Economie en wordt er sinds 2018 ook gezamenlijk vergaderd. De thema’s die momenteel actueel zijn:

 • Ondersteuning van D66-afdelingen.
 • Verbinding tussen circulair en economie.
 • Activeren van leden en samenwerking met andere thema-groepen.
 • Verbinding met Tweede Kamerleden.
 • Inspelen op actuele thema’s.
Wie zoeken we?
 • Iemand met kennis en/of interesse van de hierboven omschreven thema’s.
 • Iemand die met veel plezier en passie wil werken om deze thema’s hoog op de agenda van D66 te houden.
 • Je bent op 1 september 2023 lid van de werkgroep Duurzame Economie binnen de thema-afdeling Duurzaam, d.w.z. als zodanig aangemeld op MijnD66.nl.
Wat ga je doen?
 • Je bent verantwoordelijk voor het, samen met de werkgroep, opstellen en uitrollen van het jaarplan van de werkgroep.
 • Circa 4-6 keer per jaar de agenda van de werkgroep vergadering voorbereiden en (mede)voorzitten.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor diverse gremia binnen onze partij omtrent onderwerpen rondom duurzame economie. Het gaat hierbij om (thema)afdelingen, volksvertegenwoordigers, bestuurders en individuele leden.
 • Tevens maak je als voorzitter van de werkgroep ook deel uit van het bestuur van de thema-afdeling Duurzaam.

De tijdsbesteding is variabel, maar houdt rekening met ongeveer 4 uur per week of 16 uur per maand.

Meer informatie en kandidaatstelling

Kandidaten kunnen zich tot en met woensdag 20 september, 23:30 uur, kandideren via MijnD66.nl. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze secretaris Pepijn Wesselman (secretaris@d66duurzaam.nl) of werkgroepsecretaris Petra van Bommel (pvb@bomvogel.nl).

Over de thema-afdeling Duurzaam

De afgelopen jaren is de denktank uitgegroeid tot de grootste thema-afdeling van D66, met een erkende invloed op de inhoudelijke duurzaamheidskoers en duurzaamheids-innovatieambitie van de partij. In verkiezingsprogramma’s op alle schaalniveaus staan plannen en ideeën uit dit expert-netwerk. Op de website vind je veel visiedocumenten, factsheets, werkgroepdocumenten, jaarverslagen, moties en amendementen, en verslagen van subsessies op congressen en thema-afdelingsbijeenkomsten: https://duurzaam.d66.nl/

De thema-afdeling Duurzaam heeft als missie om duurzaamheid te verankeren in de politiek van D66; lokaal, regionaal, landelijk en Europees.

Er zijn zes werkgroepen actief: 1) Energie en Klimaat, 2) Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit, 3) Circulaire Economie, 4) Duurzame Economie, 5) Dierenwelzijn en 6) Wonen. Enkele werkgroepen zijn in samenwerking met andere thema-afdelingen. Daarnaast zijn er groepen rond de thema’s Water en Maritiem actief.

Elke werkgroep opereert zelfstandig en werkt aan concrete visies op haar thema. Dit vormt de input voor D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s. De voorzitters van de werkgroepen vormen tezamen met de bestuursvoorzitter, secretaris, penningmeester en politiek secretaris het bestuur.

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie naast werk of opleiding.