Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene ledenvergadering

Zondag 13 oktober bij ANNE, Utrecht

Algemene ledenvergadering van de thema-afdeling Duurzaam waarbij er een nieuw bestuurslid wordt verkozen, er wordt gestemd over moties en amendementen voor het D66-congres op 9 november in Breda, en er zijn uiteraard interessante sprekers.

Zondagmiddag 13 oktober organiseren we weer een ALV om het te hebben over bestuurszaken, moties voor het D66-congres en inhoudelijke thema’s. Het voorlopige programma is als volgt:

12:30 – 13:00  Inloop

13:00 – 13:05  Opening en welkomstwoord door voorzitter Remko Zuidema.

13:05 – 13:10 Vaststellen verslag ALV d.d. 3 februari 2019 (klik hier voor het verslag).

13:10 – 13:15 Afscheid van politiek secretaris Gudo Borger. Hij is net bestuurslid D66 Utrecht geworden. Cyrille blijft in functie en zoekt partner(s)! Neem contact met haar op voor de verdere uitbouw van de contacten en evenementen met volksvertegenwoordigers en bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen.

13:15 – 13:20 Afscheid van bestuurslid communicatie Juliëtte Bos. Zij heeft aangegeven haar functie te moeten beeindigen door te drukke werkzaamheden elders. De vacature voor bestuurslid communicatie staat open. Meld je aan via de procedure. Voor informatie over deze functie kun je ook contact opnemen met Juliëtte Bos.

13:20 – 13:40 Voorbereiding Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2021 is gestart. Namens de Permanente Programma Commissie (PPC) komt Henk Jan Oosterhuis hoe Thema-afdelingen tot 15 december 2019 input kunnen leveren. Zie meer over dit proces in TA Kick-off verkiezingsprogramma 2021 – 16-9-2019.

13:40 – 14:10 Moties t.b.v. Congres 110, 9 november 2019 te Breda. Moties die je graag wilt voorleggen aan de ALV indienen via secretaris@d66duurzaam.nl voor zondag 6 oktober 2019, 23:59 uur. Maak s.v.p. gebruik van het sjabloon: Motie C110_sjabloon.

Te bespreken moties:

Motie C110_Uniforme CO2-beprijzing

Motie C110_Reactivering vliegbasis De Peel

14:10 – 14:30  Pauze.

14:30 – 16:00 Sprekers:

  • Matthijs Sienot (Tweede Kamerlid ) zal spreken over zijn actieplan warmtenetten en de verdere link naar de klimaat- en energietransitie.
  • Arjen Bosch (voorzitter D66 Midden Drenthe, oud-student bosbouw WUR en adviseur RvB WUR) zal spreken over een duurzaam handelingsperspectief.
  • Groepsdiscussie met de genodigden over lopende duurzame onderwerpen in de Europese, landelijke, provinciale, waterschaps- en gemeentepolitiek.

16:00               Rondvraag, sluiting en vooral borrel!

17:00               Op naar huis.

13 oktober

13:00 uur (inloop vanaf 12:30)

ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht