Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatlezing D66 Delft: Ellen van Bueren – Stedelijke ontwikkeling: tussen transformatie en transitie

Woensdag 1 december, in het D66 Huis in Delft en via livestream

In oktober is er een nieuwe reeks klimaatlezingen gestart. De eerstvolgende lezing wordt gehouden op woensdag 1 december om 20:00 in het D66 Huis te Delft, en via YouTube livestream. Tijdens de lezing zal Ellen van Bueren meer vertellen over stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering.

In het licht van recente rapporten van onder anderen het IPCC en de Deltacommissaris en de geconstateerde acceleratie in de opwarming van de aarde, heeft het Bestuur van D66 Delft besloten om met de Delftse Werkgroep Klimaatmitigatie & Adaptatie een lezingenreeks over Klimaat in het leven te roepen. Met lezingen door wetenschappers en andere specialisten zal kennis en kunde op het gebied van klimaatverandering worden ontsloten en wordt onze leden en belangstellenden een inzicht geboden in de stand van zaken wat betreft onderzoek op het gebied van klimaatverandering, alsook de van de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken om verdere opwarming tegen te gaan.

Voor deze 11e klimaatlezing in samenwerking met de thema-afdeling Duurzaam op woensdag 1 december hebben we Ellen van Bueren (hoogleraar management van stedelijke ontwikkeling aan de TU Delft) uitgenodigd om te spreken stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering.

Locatie: je bent welkom om de lezing bij te wonen in het D66 Huis, Oude Delft 102, Delft (inloop vanaf 19:30, start lezing om 20:00). De lezing wordt ook gestreamd (klik hier voor de livestream) en is naderhand ook terug te kijken.

Voor links naar de Youtube streams van eerdere en komende klimaatlezingen, alsook voor aanmelding voor de email aankondigen en updates met betrekking tot de klimaatlezingen: https://delft.d66.nl/klimaatlezingen-2021/

Stedelijke ontwikkeling: tussen transformatie en transitie

Klimaatverandering heeft grote invloed op onze steden. Extreme weersomstandigheden – wind, regen, hitte – en zeespiegelstijging leidt tot een samenkomst van effecten met mogelijk grote impact op de stad en het functioneren van de stad. Om onze steden aan dit veranderende klimaat aan te passen zijn grote investeringen vereist op niveau van gebouwen, gebieden en infrastructuren. Denk aan dijkverhogingen, extra waterberging en het vergroenen van onze steden. Ook staan er enorme investeringen op stapel ten behoeve van de transities op gebied van energie, mobiliteit, en digitalisering, met een verschuiving van eindige en fossiele bronnen naar hernieuwbare en herbruikbare bronnen met circulaire economie als het ordenende principe.
Temidden van al deze grote veranderingen werken publieke en private organisaties onafgelaten aan het realiseren van plannen die prangende vraagstukken van vandaag aanpakken, zoals op het gebied van wonen en bereikbaarheid; plannen die vaak al een lange voorgeschiedenis hebben en zich lastig laten aanpassen aan recente inzichten. In deze lezing wordt ingegaan op de grote transities in relatie tot de huidige stedelijke transformaties. Voor welke opgaven staan we en hoe verhouden deze opgaven zich tot elkaar? Voor welke keuzen zien bestuurders zich gesteld? Wat zijn mogelijke oplossingen en strategieën om bij te dragen aan korte- én langetermijndoelstellingen?

Na de voordracht zal Thomas Peutz de discussie met Ellen aangaan en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Over de spreker

Ellen van Bueren is hoogleraar management van stedelijke ontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Opgeleid als bestuurskundige werkt zij al lange tijd aan governance- en managementvraagstukken van duurzame stedelijke ontwikkeling. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van strategieën en instrumenten in co-creatie, met daarbij aandacht voor hoe instituties en spelregels gedrag van actoren beïnvloeden. Transdisciplinaire samenwerking en actie-gericht onderzoek staan centraal in haar onderzoek en onderwijs: vraagstukken zijn complex en dynamisch en kunnen alleen in interactie met betrokkenen uit de praktijk worden bekend, begrepen en opgepakt. Zij is actief in diverse transdisciplinaire samenwerkingen, waaronder het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions AMS en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, is bestuurslid bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Master City Developer, een opleiding voor professionals in van de Erasmus Universiteit en TU Delft, lid van de raad van toezicht bij Cirkelstad en lid van de SER-reflectiecommissie Circulaire Economie. Zij is momenteel betrokken bij onderzoek naar circulaire gebiedsontwikkeling, naar klimaatadaptatie van gebouwen en gebieden in de Hollandse delta en in Caribisch Nederland, en naar urban resilience en urban renature in de EU en Latijns-Amerika.

1 december

20:00 uur (inloop 19:30 uur)

D66 Huis, Oude Delft 102, Delft
en via livestream