Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Circulaire Economie


Grondstoffen2b

Deze werkgroep Circulaire Economie verzorgt het formuleren, onderbouwen en uitdragen van duurzaam grondstoffenbeheer in lokale, regionale, landelijke en internationale context vanuit het D66 gedachtengoed. Met deskundigheid op de verschillende thema’s, wordt gevraagd en ongevraagd advies aan onze vertegenwoordigers in de diverse politieke arena’s, gegeven met het organiseren van bijeenkomsten en schrijven van handreikingen voor programma-teksten en samenvattende factsheets ter onderbouwing.

We hebben dankbaar gebruikgemaakt van de publicaties van vele universiteiten zoals o.a. Delft, Eindhoven, Leiden, Utrecht en Wageningen de http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications over de jaren en anderen. Lees en deel onze geschreven en te downloaden bijdragen in Publicaties Circulaire Economie voor direct gebruik in gemeente, provincie, waterschap, landelijk of Europa.

We verbruiken grondstoffen uit de aardkorst en uit de natuur in een steeds hoger tempo dan de natuur kan aanvullen. Schaarste, leverings(on)zekerheid, nerveuze prijsontwikkelingen en geo-politieke spanningen rond grondstoffen zijn inmiddels realiteit. Anders dan met energie (waar de zon een bijna oneindige bron is), komt er aan grondstoffen niet meer bij dan bij een incidentele meteoriet en monsters uit kostbare ruimtereizen. We móeten anders – duurzaam – omgaan met grondstoffenverbruik, -hergebruik en afval. En het kán anders, met gelijktijdig vergrootten van onze welzijn en welvaart in de visie op groene groei.

Heb je vragen aan of wil je bijdragen aan de werkgroep Circulaire Economie? Neem contact op met voorzitter Frank Nouws. Of zet op MijnD66.nl het vinkje aan bij de thema-afdeling Duurzaam en de werkgroep Circulaire Economie.

Frank Nouws

Frank Nouws

Voorzitter Werkgroep Circulaire Economie