Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Groenboek Duurzaam Inkopen

Duuzaam Inkopen D66Dit Groenboek Duurzaam Inkopen D66 is op 28 oktober 2015 overhandigd door Stientje van Veldhoven in de 2e kamer aan minister Schultz-van Haegen van I&M en de collega woordvoerders van de andere partijen in het AO (Algemeen Overleg) rond Duurzaam Inkopen in de 2e kamer. Dit in het kader van Stientje haar aangenomen motie waarin zij de regering verzoekt, samen met VNG, IPO en Unie van Waterschappen de mogelijkheid te onderzoeken dat regionale en lokale overheden elke vijf jaar een duurzaam inkopen check kunnen uitvoeren om kansen voor zowel de overheid in kwestie als het innovatieve bedrijfsleven te identificeren in hun organisatie.

Stientje Klimaattrein 20151128Dit Groenboek Duurzaam Inkopen D66 is mede opgesteld naar aanleiding van het aannemen van de motie PM101.08 op het C101 in Rotterdam ingediend door TA D66 Duurzaam via haar woordvoerder Pier Vellinga. Dit Groenboek bevat theorie, praktijk vragen en voorbeelden van duurzaam inkopen voor raads-en statenleden en wethouders en gedeputeerden voor hun aansturing van duurzaam inkopen in gemeenten en provincies en is opgesteld onder leiding van D66 wethouder Thomas Walder.

In het vervolg hierop zal de komende tijd het huidige factsheet Duurzaam Inkopen en Levensloopkosten geactualiseerd worden. Vragen kunnen uiteraard aan de bestuursleden van de TA Duurzaam gesteld worden, daarnaast zijn bij de voorbeelden de namen en Twitter accounts van de betrokken D66 leden genoemd voor nadere informaties.

Motie tekst: PM101.08 Advies LB: overnemen

Indiener: TA D66 Duurzaam Woordvoerder: Pier Vellinga

Onderwerp: Motie Geef duurzame MKB-ers de ruimte

Het D66 congres op zaterdag 18 april 2015 bijeen te Rotterdam, Constaterende dat:

  • het grote bedrijfsleven zoals Shell, Tata Steel en de grote petrochemische envleesverwerkende industrie via hun branche organisaties en VNO-NCW lobbyen voor het langmogelijk voortzetten van de traditionele onduurzame en lineaire wijze van productie;
  • tegelijkertijd onder het MKB en startende ondernemingen wél veel innovatie plaatsvindtgericht op de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid. Deze komt onvoldoende van de grond omdat er geen level playing field vanwege subsidies op onduurzaam energiegebruik bij groot verbruikers, niet-duurzaam inkopen door overheden, innovatiebeleid dat onvoldoende gericht is op duurzaamheid en regelgeving die traditionele onduurzame productie bevordert;
  • grotere innovatiekracht juist bij deze MKB ondernemingen kan leiden tot werkgelegenheidsgroei en verduurzaming van de economie.Overwegende dat:
  • de transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een vernieuwing van onze economie,op het gebied van energie, voedsel, wonen, werken en mobiliteit;
  • wij in Nederland achterliggen op het gebied van verduurzamen van deze activiteiten(Nederland is nummer 24 op de lijst van 28 EU landen op het gebied van duurzame energie) en deze achterliggende positie enorm schadelijk is voor de totstandkoming van een schone, circulaire economie, met schone mobiliteit, klimaatneutrale huizen en duurzaam geproduceerd voedsel;
  • het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft om de broodnodige inhaalslag te maken, maar hiervoor afhankelijk is van stimulering en de juiste randvoorwaarden vanuit de overheid.

Verzoekt de Tweede Kamer Fractie om:
op basis van voorstellen vanuit het MKB te zorgen voor meer groene groei en barrières voor het MKB te slechten, ondermeer door de toegang tot innovatiefondsen voor het MKB beter mogelijk te maken en door het duurzaam inkoopbeleid te versterken en ook beter toegankelijk te maken voor het MKB.En gaat over tot de orde van de dag.

Terugkoppeling

De afgelopen jaren pleit de Tweede kamer fractie van D66 bij voortduring voor

1) een verbeterde toegang tot innovatieregelingen voor het MKB en

2) voor een beter duurzaam inkoopbeleid bij de overheid.

En met succes. Op het gebied van innovatieregelingen is er dankzij D66 de afgelopen jaren een aantal initiatieven gestart, zoals het Toekomstfonds, het Dutch Venture Initiative, het Innovatiefonds MKB+, het Aanvullend actieplan MKB financiering en het Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Met deze regelingen wordt het vinden van financiering of startkapitaal voor startups en MKB’ers makkelijker gemaakt. Ook is minister Kamp (EZ) op initiatief van D66 begonnen met een moderniseringsslag van een aantal wetten die innovatie, inclusief innovatie op duurzame thema’s, belemmeren. Neem bijvoorbeeld de BSE-wet die de productie van insecten als voedsel belemmert.

Op het gebied van duurzaam inkopen heeft consequente agendering van D66 er mede voor gezorgd dat staatssecretaris Mansveld (IenM), na twee jaar werk in gezamenlijkheid met een groot aantal collega’s, eind september een allesomvattend ‘Plan van aanpak duurzaam inkopen’ naar de Kamer stuurt. Stientje van Veldhoven maakt zich ook binnen de partij hard voor het delen van kennis en best practices onder bestuurders. Dit komt onder meer tot uiting in het Groene Bestuurdersoverleg op congressen en concreet in een binnenkort te verschijnen ‘Groenboek’ duurzaam inkopen. Dit Groenboek geldt als inspiratiebron en als handzame tool voor D66- bestuurders die het duurzaam inkoopbeleid van bijvoorbeeld hun gemeente willen verbeteren.

Gepubliceerd op 16-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018