Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Anti kolen 09-03-2013

De Thema-afdeling D66 Duurzaam, in vergadering bijeen te Wageningen op 26 januari 2013,

Constaterende:

  • dat op de Maasvlakte kolencentrales worden gebouwd door de bedrijven E.ON en GDF Suez;
  • dat door het ontbreken van voorzieningen voor CCS (Carbon Capture & Storage), dat wil zeggen afvangst en opslag van CO2, de uitstoot van CO2 per opgewekte kilowattuur veel hoger zal zijn dan het geval is bij gascentrales;
  • dat de Tweede Kamer met de motie Vendrik van 3 november 2009 de noodzaak heeft uitgesproken dat nieuwe centrales niet meer CO2 zullen uitstoten dan gascentrales;
  • dat zonder de belofte van E.ON en Electrabel (voorganger van GDF Suez) aan de Rotterdamse gemeenteraad om CCS te gaan toepassen de bouwvergunning niet zou zijn verleend;
  • dat E.ON en GDF Suez tot op de dag van heden niet of nauwelijks activiteiten hebben ondernomen om CCS te gaan toepassen;

Overwegende:

  • dat het exploiteren van kolencentrales zonder CCS strijdig is met het algemeen belang;
  • dat E.ON en GDF bewust het risico hebben genomen dat de overheid op grond van het algemeen belang, zoals dat reeds lange tijd wordt behartigd in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Rotterdam, tot nadere aanscherping van de voorwaarden tot bedrijfsvoering zou komen;
  • dat de schade ten gevolge van een nadere aanscherping van de voorwaarden tot bedrijfsvoering daarom niet door de overheid vergoed hoeft te worden aangezien hier sprake is van bedrijfsrisico;

Verzoekt de bestuurders en de volksvertegenwoordigers alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de kolencentrales in bedrijf komen voordat de uitstoot aan CO2 verminderd is tot 350 gram CO2 per kilowattuur

Gepubliceerd op 23-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018