Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Interactie in verkiezingsprogramma proces 09-03-2013

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 9 maart 2013 in Eindhoven,

Onderstrepende:

  • het belang van Democratisch Debat in de partij om te komen tot een democratische legitimering van ons gezamenlijk Verkiezingsprogramma,

Overwegende dat:

  • tijdens het afgelopen Verkiezingscongres C96 in Den Haag het bijna onmogelijk was om het grote aantal ingediende amendementen in 1,5 dag te bespreken en verwerken,

Constaterende dat:

  • in de statuten van D66 als centrale doelstelling van de partij staat [artikel 2.1] “De partij stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een democratische, duurzame en open samenleving. […] In het bijzonder streeft de partij naar radicale democratisering van de samenleving en het politieke bestel. De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politiek programma […]”

Voorts overwegende dat:

  • Er voor (thema-) afdelingen enkel in de week van 25 april t/m 2 mei 2012 gelegenheid werd geboden om input te leveren op het VerkiezingsProgramma, maar er geen discussie over het eerste concept mogelijk was anders dan het Verkiezingscongres C96 op 24-25 augustus in de vorm van officiële amendementen;
  • Deze structuur er mede toe heeft bijgedragen dat er zeer veel amendementen zijn ingediend;

Van mening dat:

  • Leden van (thema-) afdelingen veel behoefte hebben aan een toelichting op en debat over het concept verkiezingsprogramma;

Verzoekt de leden van de Algemene Ledenvergadering van D66:

  • Een oproep te doen aan het Landelijk Bestuur om bij het totstandkomen van toekomstige verkiezingsprogramma’s meer ruimte te maken voor bijdrages van (thema) afdelingen, voor inhoudelijk debat en democratische besluitvorming;

Roept het Landelijk Bestuur op om hiertoe op het eerstvolgend congres een voorstel voor verbetering voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Gepubliceerd op 23-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018