Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Visie en aandacht voor een klimaatneutrale economie 2-11-2013

Het congres 98 van D66 in vergadering bijeen te Utrecht op 2 november 2013

Constaterende dat:

 • Grondstoffen waaronder olie en gas steeds schaarser en daardoor duurder worden;
 • De aantoonbare opwarming van de aarde met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het gevolg is van menselijk handelen;
 • Omringende landen zoals Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verder zijn met de transitie naar een klimaatneutrale economie dan Nederland.

Overwegende dat:

 • Nederland in tegenstelling tot veel andere landen geen visie uitdraagt over de wijze waarop Nederland in 2050 (nagenoeg) klimaatneutraal kan worden;
 • Investeerders een consistent lange termijn perspectief nodig hebben om goede investeringsbeslissingen te kunnen nemen;
 • Omringende landen een veel actiever overheidsbeleid kennen dan Nederland t.a.v. de energietransitie naar hernieuwbare brandstoffen;
 • Onvoldoende actief beleid leidt tot extra kosten t.o.v. omringende landen, en hoe later de overgang naar hernieuwbare energie wordt gemaakt, hoe duurder het wordt;
 • De overgang naar een klimaatneutrale economie een zeer grote impact zal hebben op de Nederlandse economie;
 • De overheid dient te streven naar economische welvaart, naar houdbaarheid van zijn financiën en naar stabiliteit opdat mensen zich kunnen ontplooien.

Voorts overwegende dat Nederland door het niet hebben van een visie over 2050:

 • Economische kansen laat liggen;
 • Bestaande en nieuwe bedrijvigheid belemmert;
 • Welvaart zal inleveren.

Het wel hebben van een visie zal leiden tot meer:

 • Banen, innovatie en welvaart.

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Nederland een visie moet ontwikkelen en uitdragen  over de wijze hoe Nederland in de periode van heden tot  2050 (nagenoeg) klimaatneutraal kan worden;
 • Nederland een veel actiever overheidsbeleid moet voeren op het gebied van duurzaamheidshervorming.

Vraagt de Tweede Kamerfractie van D66 te bevorderen dat zo’n visie en actiever overheidsbeleid er komt;

Gepubliceerd op 23-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018