Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voedselvisie DuLaBi

voedselvisie

De productie van voedsel heeft in de afgelopen decennia belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De manier van produceren is daarbij ingrijpend veranderd. De roep om schaalvergroting en prijsverlaging speelden een belangrijke rol. Dit is gepaard gegaan met een industrialisatie van de landbouwsector die niet houdbaar is op langere termijn. De grenzen van het milieu en de grens wat we in de samenleving acceptabel vinden, komen in zicht. Hoe kunnen we de sterkten van de Nederlandse land- en tuinbouw zo inzetten, dat deze leidt tot een vernieuwing van de voedselproductie die ook voor toekomstige generaties houdbaar is? Dat is te lezen in deze voedselvisie.

Veel kennis is er al!

Nederlandse boeren weten dankzij hun kennis al veel te produceren met relatief weinig grond en dieren. Deze kracht willen we ten positieve blijven gebruiken. Het voedselsysteem dient minder kwetsbaar voor ziektes en een veranderend klimaat te worden. Dat betekent niet een beetje duurzamer, een beetje meer dierenwelzijn of een beetje meer aan de grond gebonden, maar het opnieuw inrichten van onze voedselproductie vanuit duurzaamheid, kwaliteit en volksgezondheid. Ecologische productie, ofwel productie in evenwicht met de natuurlijke omgeving, is daarbij het uitgangspunt: er is een maximale hoeveelheid voedsel die we kunnen produceren zonder de aarde uit te putten. Innovatie speelt hierbij een cruciale rol. Een voedselproductie op ecologische basis betekent onder meer het streven naar duurzaam watergebruik, meer natuurlijke plaagbestrijding, dieren die natuurlijk gedrag kunnen vertonen, gezond bodemleven, meer organische stof en evenwichtsbemesting. Met evenwichtsbemesting krijgt een gewas net zoveel mest toegediend als het onttrekt. Daardoor vinden minder verliezen plaats van meststoffen als fosfaat en stikstof. Dat helpt ons nieuwe, minder milieubelastende manieren van voedselproductie te hanteren en voorheen onvruchtbare stukken land toch te gebruiken. Nederland is daar goed in. Export van kennis, kwaliteit en innovatie staan dus centraal, niet de export van bulkgoederen. Nederland wordt het voorbeeld voor de wereld van een duurzame voedselproductie. Alleen zo kunnen wij onze bijdrage leveren aan het voeden van een steeds groter wordende wereldbevolking.

Inhoud voedselvisie

Deze voedselvisie, hieronder te downloaden, vertelt hoe D66 tegen de Nederlandse voedselproductie aankijkt. Zowel in Nederland als in internationaal verband. De notitie gaat achtereenvolgens in op de rollen van de consument, de overheid en de omgeving in de omgang naar die zojuist geschetste ecologische voedselproductie. Het gaat hierbij om maatregelen op de langere termijn. Het is een schets van een toekomstbeeld waar stap voor stap naartoe wordt gewerkt.

Voedselvisie DuLaBi

Gepubliceerd op 13-09-2016 - Laatst gewijzigd op 15-09-2019